POZVÁNKA NA SLOVENSKÝ WORKSHOP, PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA

09.09.2016 16:20

SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH (SACR) si Vás dovoľuje pozvať na SLOVENSKÝ WORKSHOP, ktorý sa uskutoční V PRAHE, Česká republika, V UTOROK 25. 10. 2016 počas odborného veľtrhu Czech Travel Market 2016 (24.-25.10.2016). Začiatok Slovenského workshopu je O 9:00 HOD., na rokovania sú vyhradené 3 hodiny.

Cieľom podujatia je vylepšiť doterajšiu, resp. nadviazať novú spoluprácu slovenských a českých partnerov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, a tým zvýšiť počet skupinových príjazdov českých klientov na Slovensko.

Počet slovenských účastníkov na SLOVENSKOM WORKSHOPE je obmedzený na 30 subjektov. Podmienkou účasti je ponuka kvalitne spracovaného produktu cestovného ruchu SR vhodného pre český trh, vrátane cenových ponúk.

Odporúčame pripraviť komplexnú cenovú ponuku, prípadne zľavové produktové balíčky.

V rámci účasti majú zúčastnené subjekty k dispozícii: rokovací stolík s označením, možnosť prezentácie a občerstvenie.

Akvizíciu českých partnerov zabezpečuje Zahraničné zastúpenie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v Českej republike.

Účastnícky poplatok je 80 EUR.

Náklady spojené s dopravou a ubytovaním si hradia účastníci individuálne.

V prípade záujmu o bližšie informácie k predmetnému workshopu, nás prosím kontaktujte mailom: office.cz@slovakia.travel, alebo telefonicky +420 776 765 477.

Svoj záujem o účasť na tomto podujatí prosím potvrďte vyplnením a zaslaním príslušnej záväznej prihlášky mailom na adresu ZZ SACR v Prahe

- OFFICE.CZ@SLOVAKIA.TRAVEL.

Vyplnený originál záväznej prihlášky prosím posielajte do Bratislavy:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Ing. Lenka Považanová

Odbor marketingovych podujati

Lamačská cesta 8

811 04 Bratislava

 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK SLOVENSKÝCH ÚČASTNÍKOV JE 25. 09. 2016. SACR si vyhradzuje právo výberu zúčastnených subjektov.

Pri zvažovaní účasti na workshope, prosím berte do úvahy fakt, že Česká republika je dlhodobo na špičke príjazdového cestovného ruchu Slovenska a aktuálne štatistické údaje vypovedajú o enormnom záujme českej klientely o Slovensko - v prvom polroku 2016 sme zaznamenali nárast o 21,6 % oproti minulému roku. K tomu, aby sme udržali priaznivé výsledky je nutné realizovať na českom trhu cielený marketing a intenzívnu propagáciu, preto je konanie pracovno-prezentačných rokovaní dôležitá. V poslednom čase zaznamenávame záujem českých cestovných kancelárií o slovenské produkty a začína sa zvyšovať aj skupinový cestovný ruch z ČR na Slovensko. Z toho dôvodu sa domnievame, že je nutné využiť toto pozitívne obdobie a v ČR pôsobiť aktívne aj v oblasti B2B.

Celková návštevnosť dvojdňového veľtrhu bola v minulom roku vyčíslená na viac ako 500 subjektov cestovného ruchu, z Českej republiky bolo registrovaných viac ako 100 outgoingových cestovných kancelárií a touroperátorov.

V prípade záujmu o účasť na dvojdňovom veľtrhu Czech Travel Market ako vystavovateľ ma prosím kontaktuje, SACR má vybavenú výhodnejšiu cenu - sme členom Asociácie CK. Viac informácií o veľtrhu nájdete na https://czechtravelmarket.cz/ [1]

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

S pozdravom z Prahy

ING. KLÁRA BADINKOVÁ

Zahraničná zástupkyňa pre Českú republiku

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Praha, Česká republika

Tel.: +420 224 946 082

Mob: +420 776 765 477

Email: office.cz@slovakia.travel

Web: www.sacr.sk [2]

  www.slovakia.travel [3]

MGR. JARMILA LACKOVIČOVÁ

Regionálna zástupkyňa

SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH

Regionálne zastúpenie pre TSK

K dolnej stanici 20 A

911 50  Trenčín

Slovenská republika

Tel.: +421 (0) 32 655 56 57

Mobil: +421 (0) 918 336 237

Email: lackovicova@sacr.sk