Pozvánka na Výročnú konferenciu ROP a OPBK 2013

05.12.2013 13:59

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský

kraj si Vás dovoľuje pozvať na Výročnú konferenciu Regionálneho operačného program a Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2013

Termín konania: 11. december 2013 o 10:00 h. (prezentácia o 9:30 h.)

Miesto konania: Gate One Hotel, Bratislava (www.nhgateone.sk)

Program konferencie
9.30 – 10.00 Registrácia účastníkov
10.00 – 10.15 Otvorenie konferencie, privítanie hostí, úvodný príhovor
10.15 – 10.30 Príhovor zástupcu Európskej komisie
10.30 – 10.45 Príhovor štátneho tajomníka MPRV SR
10.45 – 11.00 Zhodnotenie stavu realizácie Regionálneho operačného programu
11.00 – 11.45 Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry – celkové zhodnotenie EHMK a všetkých investičných projektov v rámci EHMK
11.45 – 12.30 Bufetový obed
12.30 – 12.45 Zhodnotenie stavu realizácie Operačného programu Bratislavský kraj
12.45 – 13.45 Prezentácia úspešných projektov, skúsenosti prijímateľov s realizáciou projektov v rámci ROP a OPBK (Mesto Gbely, Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Mesto Pezinok)
13.45 – 14.30 Informácia o príprave Integrovaného regionálneho operačného programu na obdobie rokov 2014 – 2020
14.30 – 15.00 Diskusia, záver konferencie