PPA - Oznam k výzve č. 21/PRV/2017 - udelenie štatútov Miestnych akčných skupín

07.07.2017 13:57

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, ktorí predložili žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín, číslo výzvy 21/PRV/2017, že pri prvotnej kontrole predložených žiadostí identifikovala vo viacerých prípadoch ako chýbajúcu prílohu k Stratégii CLLD kritériá pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD.

 

S cieľom dodržania termínu implementácia CLLD prostredníctvom miestnych akčných skupín vyplývajúceho z memoranda medzi vládou SR a Združením miest a obcí Slovenska upozorňujeme žiadateľov, že zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry im bude zaslaná výzva na doplnenie.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2svMRBW