Pracovné stretnutie odborov regionálneho rozvoja samosprávnych krajov

10.07.2013 13:14

Dňa 2. júla 2013 zorganizoval Odbor strategických činností Úradu NSK pracovné stretnutie pracovníkov regionálneho rozvoja so zástupcami Úradu vlády SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Župného domu na Župnom námestí v Nitre.

Cieľom pracovného stretnutia bolo prerokovanie „Územnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky, regionálnou samosprávou a miestnou samosprávou na roky 2014-2020“, príprava Regionálnej integrovanej stratégie na úrovni NUTS III a prerokovanie aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR.

Hlavní organizátori tejto konferencie boli vedúci odboru strategických činností Ing. Martin Čaja a pracovníci oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja. Stretnutie prišla podporiť aj riaditeľka Úradu NSK Ing. Helena Psotová, ktorá zdôraznila dôležitosť práce odboru SČ a strategickú prípravu NSK na nové programové obdobie.

PaedDr. Juraj Škríp - zástupca ministerstva dopravy, výstavby a RR informoval prítomných o aktualizácii a doplnení zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, príprave metodiky pre spracovávanie PHSR a boli stanovené termíny pre zaslanie podkladov pre aktualizovanie Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR.

Mgr. Ľuboš Littera z Úradu vlády SR okrem iného informoval o zámere sústredenia všetkých finančných nástrojov zameraných na podporu regionálneho rozvoja do jedného finančného nástroja a vytvorenie fondu na podporu regionálneho rozvoja.

V živej diskusii k Návrhu Územnej dohody pripravenej Vládou SR odzneli rôzne návrhy a pripomienky zástupcov samosprávnych krajov, ktoré budú zosumarizované a predložené na ďalšie rokovanie SK8. Územná dohoda je ponímaná ako dohoda medzi Vládou SR a regionálnou a miestnou úrovňou zameraná na čerpanie finančných prostriedkov zo ŠF EÚ.

K téme prípravy integrovaných územných stratégií (IUS), ktorých koordinátormi majú byť jednotlivé VÚC, informoval prítomných Mgr. Miloš Beňov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Pôjde tu o integrovaný prístup na princípe partnerstva pri plánovaní a realizácii obsahovo prepojených a vzájomne previazaných rozvojových cieľov a opatrení v konkrétnom území. IUS musí vychádzať z potrieb daného územia a definovať merateľné ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť.

Na záver sa zástupcovia samosprávnych krajov dohodli, že do 8. júla 2013 zašlú svoje pripomienky k Územnej dohode na VÚC Nitra, ako koordinátorovi tejto úlohy.

spracovala: Ing. Viera Juricová - Melušová
oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja
odbor strategických činností ÚNSK