Pracovný workshop o Komunitne vedenom miestnom rozvoji v operačných programoch

05.09.2013 14:56

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

v spolupráci s 

Priateľmi Zeme-CEPA
PDCS

 

si Vás dovoľuje

v súvislosti s prípravou nového nástroja CLLD (Komunitne vedený miestny rozvoj)  pozvať na

 

pracovný w o r k s h o p  s názvom

 

P r í s t u p  C L L D

v  o p e r a č n ý c h  p r o g r a m o c h  2 0 1 4 – 2 0 2 0“.

 

 

 

Cieľom pracovného stretnutia bude

·         zmapovať skúsenosti predstaviteľov miestnych akčných skupín (MAS), zástupcov miestnych samospráv, odborníkov a aktívnych občanov s pracovnými skúsenosťami s fungovaním nástroja LEADER v súčasnom programovom období a

·         prediskutovať a navrhnúť dlhodobé rozvojové priority v jednotlivých regiónoch Slovenska a spôsob hodnotenia a výberu MAS a miestnych rozvojových stratégií.

 

Naším zámerom je zozbierať a spracovať kvalitnú spätnú väzbu , aby Vaše skúsenosti, návrhy a reálne potreby mohli byť v čo najväčšej miere zapracované do nastavenia CLLD. Preto sa, prosím, pripravte na aktívne zapojenie sa do diskusie. Ďalšie informácie o programe Vám poskytneme po zaslaní prihlášky.

 

Termíny stretnutí:

·         10. septembra 2013 v Košiciach (13:00-17:00 hod.) v zasadačke Správy majetku mesta Košice, Hlavná 68

·         11. septembra 2013 v Banskej Bystrici (13:00-17:00 hod.) v Diecéznom centre Jána Pavla II, Kapitulská 21

·         12. septembra 2013 v Bratislave (13:00 – 17:00 hod.) v Kongresovom centre Vysokoškolského internátu Družba, Botanická 25

 

RSVP prostredníctvom tohto elektronického formulára, na adrese nemcova@priateliazeme.sk alebo telefonicky na číslo 0917 442 526 najneskôr do 9.9.2013Vyberte si, prosím, jeden z termínov – workshopy a ich témy v jednotlivých termínoch sú r o v n o c e n n é !