Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 63

07.05.2021 14:32

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 63, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, ako aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 2. hodnotiaceho kola (do 31.08.2020). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 31.5.2021.

 

Zdroj informácií: www.siea.sk/informacia-o-predlzeni-terminu-na-vydanie-rozhodnuti-v-ramci-2-hodnotiaceho-kola-vyzvy-c-63/