Prehľad zmien účinných od 1. januára 2017

28.12.2016 13:15

Od 1. januára 2017 nadobúdajú účinnosť viaceré legislatívne zmeny, ktoré presadilo ministerstvo spravodlivosti. Medzi nimi novela trestných kódexov, ktorej cieľom je efektívnejšie vyšetrovanie trestných činov extrémizmu. Súčasne sa od Nového roka rozširuje katalóg trestných činov právnických osôb. Účinnosť nadobudnú novinky v reštrukturalizačnom konaní. S Novým rokom prichádza aj možnosť založiť si „jednoeurovú akciovku“, presnejšie jednoduchú spoločnosť na akcie.

Novela Trestného zákona a Trestného poriadku

Úprava mení  definíciu extrémistického materiálu. Na to, aby mohol byť materiál definovaný ako extrémistický už nebude nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní dokázali jeho spojitosť s podnecovaním k nenávisti, násiliu a ďalším nežiaducim javom.

Trestná bude po novom nielen podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ale aj založenie takéhoto hnutia.

Na to, aby bolo možné trestný čin klasifikovať ako rasovo motivovaný už nebude nevyhnutná len skutočná, ale aj domnelá príslušnosť jednotlivca alebo osôb k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, a pod.

Pôsobnosť prejednávať tieto trestné činy a rozhodovať o nich prechádza z 54 okresných súdov výlučne na Špecializovaný trestný súd. Tým je zároveň daná aj pôsobnosť Úradu špeciálnej prokuratúry.

Súčasne sa od Nového roka rozširuje katalóg trestných činov právnických osôb o tieto trestné činy: sprenevera, podvod, úverový podvod, poisťovací podvod, kapitálový podvod, subvenčný podvod, podvodný úpadok, zavinený úpadok, prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok, nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier, poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, neoprávnené podnikanie, skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, zneužívanie informácií v obchodnom styku, manipulácia s trhom, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, marenie výkonu úradného rozhodnutia a všetky trestné činy extrémizmu.

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Od 1. januára nadobúda účinnosť nová úprava reštrukturalizačných konaní. Po novom  budú musieť byť nezabezpečení veritelia v reštrukturalizácii uspokojení v minimálnom rozsahu 50% pohľadávky. V praxi to bude znamenať, že ak dlžník nebude schopný v rámci reštrukturalizácie ponúknuť veriteľom aspoň 50% ich pohľadávok, pôjde do konkurzu.

Úprava zároveň zavádza aj náhodný výber správcov v reštrukturalizácii, čím sa pretrhnú možné väzby medzi dlžníkom a správcom. Tieto zmeny môžu zabrániť špekulatívnym reštrukturalizáciám, a posilniť postavenie malých nezabezpečených veriteľov s cieľom vyššieho uspokojenia ich pohľadávok.zároveň zavádza aj náhodný výber správcov v reštrukturalizácii, čím sa pretrhnú možné väzby medzi dlžníkom a správcom. Tieto zmeny môžu zabrániť špekulatívnym reštrukturalizáciám, a posilniť postavenie malých nezabezpečených veriteľov s cieľom vyššieho uspokojenia ich pohľadávok.

Jednoduchá spoločnosť na akcie (JSA)

Jednoduchá spoločnosť na akcie by mohla byť ideálnou formou pre tzv. start-up projekty, ale nie je obmedzená len na ne. Jedným z jej hlavných výhod pre malých a stredných podnikateľov je, že ju možno založiť s akýmkoľvek predmetom činnosti a so základným imaním od 1 eura.

JSA je možné zaradiť povahou medzi akciovú spoločnosť (možnosť existencie viacerých druhov akcií) a spoločnosť s ručením obmedzeným (jednoduchá organizačná štruktúra a nenáročnosť na vstupný kapitál). Vlastnícka štruktúra (akcionári) bude rovnako transparentná ako v prípade spol. s r. o., nebude verejnosti neprístupná tak, ako štruktúry akciových spoločností. Spoločnosť musí viesť register akcionárov. Údaje zapísané v registri akcionárov budú s výnimkou rodného čísla a dátumu narodenia akcionára verejne dostupné.

Špecifickým inštitútom pre JSA sú tiež akcie pre zamestnancov a iné fyzické osoby vykonávajúce činnosť pre spoločnosť. Všeobecne platí, že kapitálová spoločnosť v zásade nemôže upisovať vlastné akcie (aby sme sa nedostali do stavu, že spoločnosť sama seba „vlastní“ a akcionárom sa takto vrátili vklady). JSA môže upisovať akcie vytvárajúce jej základné imanie za podmienok ustanovených zákonom.

JSA môže založiť jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb. Z hľadiska organizačnej štruktúry je JSA tvorená rovnakými orgánmi ako klasická akciová spoločnosť. Bude tu teda valné zhromaždenie, či predstavenstvo. Dozorná rada tu však bude len fakultatívna.

Za porušenie svojich záväzkov bude JSA zodpovedať celým svojím majetkom, akcionár za záväzky spoločnosti ručiť nebude.