Prekážky investovania na miestnej a regionálnej úrovni

20.05.2016 13:34

Vážená pani, vážený pán,

oživenie verejných a súkromných investícií s cieľom podporiť dlhodobý rast je prioritou politického programu EÚ. Európska komisia vyzvala členské štáty, aby jej pomohli zistiť, aké sú prekážky investovania, a do tejto úlohy by sa mali zapojiť miestne a regionálne samosprávy.

Miestne a regionálne samosprávy sú hlavnými verejnými investormi a významne prispievajú k vytváraniu predpokladov dlhodobého udržateľného a inkluzívneho rastu. Mestá a regióny tiež pomáhajú vytvárať lepšie investičné prostredie, pokiaľ ide o súkromné investície, a to hlavne pre malé a stredné podniky.

Európsky výbor regiónov si Vás ako zástupcu európskeho mesta alebo regiónu dovoľuje vyzvať, aby ste sa zapojili do prieskumu Prekážky investovania na miestnej a regionálnej úrovni, a prispeli tak k zisteniu prekážok investovania a čo najlepšiemu využívaniu Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).

Výsledky tohto prieskumu predstavíme Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Európskej rade. Prieskum prispeje k tomu, aby boli názory regiónov a miest vypočuté v rámci realizácie európskeho semestra, ktorým sa koordinuje hospodárska politika EÚ. Výsledky prieskumu budú zahrnuté do stanoviska o nedostatkoch a prekážkach investovania, ktoré VR predstaví ešte v tomto roku. Prieskum nám okrem toho pomôže získať pripomienky k využívaniu EFSI a prispieť k dialógu s EIB a Komisiou v tejto súvislosti.

ü  Prieskum bude prebiehať do 14. júla 2016.

ü  Vyplnenie dotazníka by Vám nemalo zabrať viac ako 10 – 15 minút.

ü  Dotazník môžete vyplniť v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ.

ü  Ak potrebujete ďalšie informácie, napíšte nám prosím na adresu europe2020@cor.europa.eu.

Veľmi si ceníme Vašu spoluprácu a ďakujeme za venovaný čas.

Na vyplnenie dotazníka kliknite prosím na tento odkaz: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f4071bf8-4767-4c8a-95b9-fa929013a878?draftid=e223639f-09f6-4b52-be17-cf4ef74a14c7&surveylanguage=SK

 Pracovný tím Platformy na monitorovanie stratégie Európa 2020

Výbor regiónov
oddelenie C2 ECON – Riaditeľstvo pre legislatívnu činnosť 2
Rue Belliard/Belliardstraat 101
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax: + 32 (0) 2 282 20 87

e-mail: europe2020@cor.europa.eu

internetová stránka: https://portal.cor.europa.eu/europe2020

New-logo-Test-for-www