Prekážky investovania na miestnej a regionálnej úrovni

11.07.2016 11:16

Vážená pani, vážený pán,

oživenie verejných a súkromných investícií s cieľom podporiť dlhodobý rast je prioritou politického programu EÚ. Európska komisia vyzvala členské štáty, aby jej pomohli zistiť, aké sú prekážky investovania, a do tejto úlohy by sa mali zapojiť miestne a regionálne samosprávy.

Miestne a regionálne samosprávy sú hlavnými verejnými investormi a významne prispievajú k vytváraniu predpokladov dlhodobého udržateľného a inkluzívneho rastu. Mestá a regióny tiež pomáhajú vytvárať lepšie investičné prostredie, pokiaľ ide o súkromné investície, a to hlavne pre malé a stredné podniky.

Európsky výbor regiónov si Vás ako zástupcu európskeho mesta alebo regiónu dovoľuje vyzvať, aby ste sa zapojili do prieskumu Prekážky investovania na miestnej a regionálnej úrovni, a prispeli tak k zisteniu prekážok investovania a čo najlepšiemu využívaniu Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).

Výsledky tohto prieskumu predstavíme Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Európskej rade. Prieskum prispeje k tomu, aby boli názory regiónov a miest vypočuté v rámci realizácie európskeho semestra, ktorým sa koordinuje hospodárska politika EÚ. Výsledky prieskumu budú zahrnuté do stanoviska o nedostatkoch a prekážkach investovania, ktoré VR predstaví ešte v tomto roku. Prieskum nám okrem toho pomôže získať pripomienky k využívaniu EFSI a prispieť k dialógu s EIB a Komisiou v tejto súvislosti.

ü  Prieskum bude prebiehať do 14. júla 2016.

ü  Vyplnenie dotazníka by Vám nemalo zabrať viac ako 10 – 15 minút.

ü  Dotazník môžete vyplniť v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ.

ü  Ak potrebujete ďalšie informácie, napíšte nám prosím na adresu europe2020@cor.europa.eu.

Veľmi si ceníme Vašu spoluprácu a ďakujeme za venovaný čas.

Na vyplnenie dotazníka kliknite prosím na tento odkaz: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/obstacles-investments

S pozdravom

Pracovný tím Platformy na monitorovanie stratégie Európa 2020

Výbor regiónov
oddelenie C2 ECON – Riaditeľstvo pre legislatívnu činnosť 2
Rue Belliard/Belliardstraat 101
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax: + 32 (0) 2 282 20 87

e-mail: europe2020@cor.europa.eu

internetová stránka: https://portal.cor.europa.eu/europe2020

 

Les informations contenues dans ce message et/ou ses annexes sont réservées à l'attention et à l'utilisation de leur destinataire et peuvent être confidentielles.

Si vous n'êtes pas destinataire de ce message, vous êtes informé que vous l'avez reçu par erreur et que toute utilisation en est interdite.
Dans ce cas, vous êtes prié de le détruire et d'en informer l'émetteur.

The information in this message and/or attachments is intended solely for the attention and use of the intended recipient and may be confidential.
If you are not the intended recipient of this message, you are hereby notified that you have received it in error and that any use of it is prohibited.
In such a case, please delete this message and kindly notify the sender accordingly.