Premenia sa naše chotáre na vrakoviská?

10.07.2013 10:30

Združenie miest a obcí Slovenska zásadne odmieta  schválený poslanecký návrh zákona,  ktorý  umožňuje, aby obvodný úrad vydal potvrdenie o neexistencii starého vozidla za účelom jeho vyradenia z evidencie vozidiel každému žiadateľovi, ktorý vyhlási, že staré vozidlo už neexistuje a zaplatí príspevok do Enviromentálneho fondu v sume od 50 do 150 eur v závislosti od veku vozidla.

Združenie upozorňuje, že schválením predmetného zákona by došlo k  ohrozeniu viacerých verejných záujmov,  ktoré sú hodné zreteľa.

Ide predovšetkým o verejný záujem, ktorý sa týka ochrany životného prostredia. Auto, ktoré doslúžilo, je považované za nebezpečný odpad, ktorý môže byť spracovaný len odborne spôsobilou osobou. Tá,  okrem vedomostí a zručností,  musí disponovať prevádzkovými podmienkami, ktoré zabraňujú úniku nebezpečných látok do pôdy,  vzduchu alebo vody. Majitelia starých áut, ak im to budú právne podmienky umožňovať,  môžu vrak vozidla predať pokútnym neautorizovaným osobám na súčiastky, alebo ho po anonymizácii opustia. Oba spôsoby predstavujú vážne riziká pre životné prostredie.

Nelegálne obchodovanie s opotrebovanými náhradnými dielmi (nakoľko pred ich predajom ďalšiemu používateľovi nie je preverený ich technický stav),  môže ohroziť životy a zdravie ktoréhokoľvek účastníka cestnej premávky. I keď takémuto predaju sa nedá nikdy celkom zabrániť, sme presvedčení, že  je vhodné trh s opotrebovanými náhradnými dielmi nie podnecovať, ale obmedzovať.

„Sme presvedčení, že schválenie predmetného zákona odporuje aj  záväzkom Slovenskej republiky voči Európskej únii  v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom a aj vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Nehovoriac o tom, že rastúce náklady na odstraňovanie nelegálnych skládok v období konsolidačného úsilia nie sú  tiež zanedbateľné a aj tento aspekt  vnímame ako nemenej dôležitý dôvod na neprijatie takejto právnej úpravy,“ povedal Jozef Dvonč, predseda ZMOS a dodáva „Preto sme požiadali prezidenta republiky I. Gašparoviča, aby využil svoje ústavné právo a vrátil  zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na opätovné prerokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky.“

S podobnou žiadosťou sa samosprávy obrátili na hlavu štátu v roku 2011. Vtedy  prezident SR vyjadril  nesúhlas s opätovným vyraďovaním starých vozidiel z evidencie na základe čestného vyhlásenia a  vrátil zákon Národnej rade Slovenskej republiky na prerokovanie. Združenie miest a obcí Slovenska sa vtedy v plnom rozsahu stotožnilo s odôvodnením rozhodnutia, že  forma čestného vyhlásenia vytvára riziko, že v skutočnosti sa vozidlá takto vyradené z evidencie budú aj naďalej používať bez príslušných technických kontrol, prípadne sa demontujú na neautorizovaných šrotoviskách (zberných miestach).

Zdroj: zmos