PREVENCIA PRED PRÍRODNÝMI KATASTROFAMI

19.12.2015 11:40

Operačný program
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie
5 – Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

Podopatrenie
5.1 – Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí

Číslo výzvy
16/PRV/2015

Dátum vyhlásenia výzvy
17.12.2015

Dátum uzavretia výzvy
22.01.2016

Oprávnené aktivity

Rekonštrukcia, modernizácia, oprava a dostavba (v zmysle vodozádržných opatrení, resp. vodných stavidiel) odvodňovacích systémov, kanálov s regulovaným odtokom a čerpacích staníc a ich zariadení, ktoré sú v súlade s relevantnými plánmi manažmentu povodia

Oprávnený žiadateľ

Verejný subjekt, ak preukáže prepojenie medzi realizovanými investíciami a potenciálom poľnohospodárskej výroby (Hydromeliorácie, štátny podnik)

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinutú regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj)

Oprávnené výdavky na 1 projekt: 

Minimálne vo výške: 500 000 Eur

Maximálne vo výške: 37 000 000 Eur

Finančná alokácia výzvy

Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 69,1 mil. Eur

Ostatné regióny (Bratislavský kraj): 0,9 mil. Eur

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.apa.sk/index.php?navID=552