Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu

21.04.2016 13:47

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu.

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ, poskytovaný v rámci výzvy s označením OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01, bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil 12.4.2016 v Bratislave. Výzva sa zameriava na podporu inovácií a technologického transferu.

Oprávnenými aktivitami v rámci tejto výzvy je obstaranie majetku s cieľom dosiahnutia aspoň jednej z troch kategórií inovácií (inováciu produktu, procesu alebo organizačná inováciu). Práve o oprávnenosť aktivít, projektov, ale aj žiadateľov najviac zaujímala mnohých z prítomných 150 účastníkov semináru.

Pri inovácii produktu sa predpokladá vznik nového výrobku alebo služby, resp. podstatné vylepšenie produktu spočívajúcu v jeho výrazne zdokonalených vlastnostiach alebo účele využitia. Inovácia procesu predstavuje významné zmeny procedúr či techník pri výrobe alebo dodávaní služieb s cieľom zabezpečenia zlepšenia kvality, efektívnosti a pružnosti výrobnej či dodávateľskej činnosti, zmiernenia negatívneho vplyvu na životné prostredie a zníženia energetickej náročnosti. Organizačné inovácie zahŕňajú významné zmeny podnikateľskej praxe, organizácie pracovných miest alebo vonkajších vzťahov, s cieľom skvalitniť inovatívnu kapacitu podniku alebo charakteristiky výkonnosti, ako napr. kvalitu alebo efektívnosť pracovných tokov.

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá výzvu administruje. Odzneli na ňom aj rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dokladovaniu jednotlivých príloh. Súčasťou boli aj odporúčania, na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho sa je potrebné vyvarovať. Upozornenia sa týkali aj rôznych chýb či nedostatkov, ktoré sa vyskytli v minulosti.

K dispozícii je prezentácia zo semináru (https://bit.ly/1MM5V7J), ale aj najčastejšie otázky k výzve (https://bit.ly/1VPLZSR), ktoré sú priebežne aktualizované na stránke Operačného programu Výskum a inovácie.

Výzva OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 bola vyhlásená dňa 26. februára 2016. Žiadosti o príspevok môžu podnikatelia predkladať priebežne do 26. februára 2016. Na výzvu je vyčlenených 75 000 000 EUR. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je naplánovaná na 29. apríla 2016. Každé ďalšie hodnotiace kolo bude uzavreté k poslednému pracovnému dňu každého nasledujúceho párneho mesiaca.

Dokument na stiahnutie (zasielame aj v prílohe e-mailu):

Prezentácia k výzve OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 (https://bit.ly/1MM5V7J)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/1SnLlrb