Prieskum zručností dospelých poukazuje na potrebu zlepšiť vzdelávanie a odbornú prípravu

09.10.2013 14:12
Podľa prvého komplexného medzinárodného prieskumu zručností dospelých, ktorý dnes uverejnila OECD a Európska komisia, má každý piaty dospelý Európan slabiny v čítaní, písaní a počítaní a dokonca ani vysokoškolský diplomom v určitom odbore nezaručuje v rôznych krajinách rovnakú úroveň zručností. Prieskum hodnotil gramotnosť a matematickú gramotnosť dospelých vo veku od 16 do 65 rokov a ich schopnosť riešiť problémy v oblasti IKT v 17 členských štátoch EÚ – v Belgicku (vo Flámsku), v Českej republike, Dánsku, Estónsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Nemecku, Írsku, Taliansku, na Cypre, v Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Slovenskej republike, Španielsku, vo Švédsku a v Spojenom kráľovstve (Anglicku a Severnom Írsku) – ako aj v Austrálii, Kanade, Japonsku, Kórejskej republike, Nórsku a Spojených štátoch. Zistenia poukazujú na potrebu zamerať investície na zlepšenie vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom zvýšiť zručnosti a zamestnateľnosť v európskych krajinách.
Prieskum, známy aj ako Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC), iniciovala európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliouová a generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Ángel Gurría.
„Tento prieskum zručností dospelých poukazuje na nedostatky našich systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré treba riešiť, ak chceme dať ľuďom kvalitné zručnosti, ktoré potrebujú, aby uspeli v živote. Nie je prijateľné, aby mala pätina nášho obyvateľstva len nízku úroveň zručností. Tento problém treba vyriešiť, obísť sa nedá. Musíme efektívnejšie investovať do lepšieho vzdelávania a odbornej prípravy na úrovni EÚ i jednotlivých štátov.“
Tento názor potvrdil aj László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, ktorý presadzuje prioritné financovanie reforiem v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. „Vyzývam členské štáty, aby lepšie využívali Európsky sociálny fond na investovanie do zručností a odbornej prípravy nezamestnaných mladých ľudí, ako aj do celoživotného vzdelávania pracovníkov v strednom a pokročilejšom veku,“ povedal.
Hlavné zistenia prieskumu:
1.20 % obyvateľstva EÚ v produktívnom veku má nízku úroveň zručností v oblasti čítania, písania a počítania: podiel je vyšší medzi nezamestnanými, ktorým hrozí, že spadnú do „pasce nízkej kvalifikácie“, keďže sa ako dospelí vzdelávajú len málo alebo vôbec nie.
2.25 % dospelých nemá digitálne zručnosti potrebné na efektívne využívanie IKT (riešenie tohto problému je jedným z cieľov novej iniciatívy Komisie pod názvom Otváranie systémov vzdelávania).
1.Medzi jednotlivými krajinami sú zarážajúce rozdiely v zručnostiach získaných v rámci formálneho vzdelávania. Čerství absolventi vyššieho sekundárneho vzdelávania v niektorých členských štátoch majú podobnú alebo lepšiu úroveň zručností ako vysokoškolskí absolventi v iných.
2.Politiky celoživotného vzdelávania sa musia zamerať na dlhodobé udržiavanie zručností vzhľadom na rozdiely medzi generáciami, ktoré prieskum odhalil, a na významné hospodárske a sociálne prínosy vyššej kvalifikácie.
Rozdiely medzi členskými štátmi
Údaje zozbierané OECD poukazujú na veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Tu je niekoľko príkladov:
V Írsku, Francúzsku, Poľsku a Spojenom kráľovstve dosahuje slabú úroveň v čítaní, písaní a počítaní každý piaty dospelý. Tento podiel sa zvyšuje na takmer každého tretieho dospelého v prípade Španielska a Talianska.
S problémami v prostredí IKT si ľahko poradí viac ako 40 % dospelého obyvateľstva Holandska, Fínska a Švédska, zatiaľ čo v Španielsku, Taliansku, na Cypre, v Poľsku a na Slovensku nemá s počítačom žiadne skúsenosti takmer pätina dospelých.
Výsledky čerstvých absolventov vyššieho sekundárneho vzdelávania v Holandsku a vo Fínsku sú porovnateľné alebo lepšie ako skóre absolventov vysokoškolského štúdia v Írsku, Španielsku, Taliansku, na Cypre a v Spojenom kráľovstve (Anglicku a Severnom Írsku).
V Belgicku (vo Flámsku), v Španielsku, vo Francúzsku a Fínsku je úroveň gramotnosti a matematickej gramotnosti ľudí vo veku od 25 do 34 rokov podstatne vyššia ako u vekovej skupiny od 55 do 65 rokov.
Ďalšie kroky
Výsledky prieskumu a ich implikácie z hľadiska vzdelávania a odbornej prípravy sa prediskutujú s členskými štátmi s cieľom určiť opatrenia na odstránenie nedostatkov. V rámci nového programu Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež sa podporia projekty zamerané na rozvoj a zdokonaľovanie zručností dospelých. Prieskum zároveň môže členským štátom pomôcť stanoviť priority financovania v období rokov 2014 – 2020 z Európskeho sociálneho fondu, ktorý je kľúčovým zdrojom investícií do zručností a odbornej prípravy a môže uľahčiť prístup k odbornej príprave zraniteľným skupinám obyvateľstva.
Súvislosti
V rámci prieskumu zručností dospelých sa v každej zúčastnenej krajine priamo hodnotia zručnosti približne 5 000 dospelých vo veku od 16 do 65 rokov, čo predstavuje vzorku obyvateľstva v produktívnom veku. Testuje sa schopnosť písať, čítať, počítať a riešiť problémy v technologickom prostredí. Prieskum navyše zahŕňa otázky o využívaní IKT v práci a v každodennom živote, o všeobecných zručnostiach vyžadovaných v práci, o tom, či zručnosti a kvalifikácia zodpovedajú pracovným požiadavkám a otázky týkajúce sa vzdelania, pracovných skúseností a sociálno-ekonomického postavenia.
Prieskum sa uskutočnil v roku 2011/2012 v 23 krajinách vrátane 17 členských štátov EÚ, ktoré predstavujú viac ako 80 % obyvateľstva krajín EÚ-28.
Európska komisia a OECD nedávno podpísali novú dohodu o spolupráci s cieľom užšej spolupráce v troch oblastiach: stratégie rozvoja zručností, analýzy jednotlivých krajín a medzinárodné prieskumy.
Komisia a OECD neskôr na jeseň tohto roku zavedú aj nový online nástroj hodnotenia vzdelávania a zručností. Ľudia si tak budú môcť otestovať svoje zručnosti a porovnať schopnosti v medzinárodnom kontexte.
Dnes popoludní povedie zástupca riaditeľa OECD pre vzdelávanie a zručnosti Andreas Schleicher a zástupca generálneho riaditeľa Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru Xavier Prats Monné informatívne stretnutie pre subjekty zainteresované v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy o implikáciách tohto prieskumu pre tvorbu európskej politiky. Brífing sa uskutoční v čase od 14.30 do 16.00 hod. v posluchárni priestorov Komisie v budove Madou na adrese: Place Madou 1, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode. Akreditované médiá sú vítané.
Ďalšie informácie
MEMO/13/860
Prieskum zručností dospelých na internetovej stránke OECD
Implikácie prieskumu zručností dospelých na politiku vzdelávania a odbornej prípravy v Európe — analýza Európskej komisie
Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava
Webová stránka komisárky Androully Vassiliouovej a webová stránka komisára Lászlóa Andora
Twitter: Androulla Vassiliouová @VassiliouEU a László Andor @LaszloAndorEU
 
Európska komisia