Prihláste svoj projekt na Naše Mesto do 16. apríla 2014

01.04.2014 12:33

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, ktoré každoročne prepája ľudí z firiem a verejnosti s verejnoprospešnými organizáciami.

Naše Mesto 2014 bude v piatok a v sobotu 13. a 14. júna 2014 vo viacerých slovenských mestách. Navrhnite, s čím potrebujete v tomto termíne pomôcť a my vám nájdeme dobrovoľníkov. Prihlásiť svoj projekt môžete do 16. apríla 2014.

Prečo sa zapojiť do Nášho Mesta?
•         získate konkrétnu pomoc pre vašu organizáciu
•         naučíte sa nové veci a zlepšíte svoje zručnosti
•         spoznáte nových ľudí a rozšírite sieť svojich podporovateľov

Kto sa môže prihlásiť?
Aktivity pre dobrovoľníkov si do podujatia Naše Mesto môžu navrhnúť organizácie, ktoré pôsobia v mestách Bratislava, Žilina, Košice, Galanta, Sereď, Šaľa, Partizánske, Spišská Nová Ves, Trnava, Poprad, Liptovský Hrádok. Ďalšie mestá môžeme pridať so súčasným zapojením firiem v danom meste.

Aktivity si môžu navrhnúť neziskové organizácie, občianske združenia, domovy sociálnych služieb, chránené dielne, základné, stredné, či materské školy, centrá voľného času a materské centrá, nadácie, mestá, mestské rozpočtové či príspevkové organizácie zo zapojených miest, občianske iniciatívy alebo fyzické osoby, ktoré budú následne zodpovedať za ich realizáciu a koordináciu dobrovoľníkov na mieste.  O účasť sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty, podnikatelia na základe živnosti, organizácie podporujúce politické strany alebo hnutia. Výstupy aktivít nemôžu slúžiť na súkromné účely. Aktivity v prospech súkromných škôl a škôlok môžu byť zaradené do podujatia, ale nebudú podporené grantom.
 
Akú pomoc môžete získať?
Zapojiť sa môžete v nasledovných tematických skupinách (pre bližšie informácie rozkliknite jednotlivé skupiny):

VEREJNÝ PRIESTOR: životné prostredie, mestské iniciatívy, občianske iniciatívy, hrady a kultúrne pamiatky

SOCIÁLNE SLUŽBY: nízkoprahy, domovy sociálnych služieb, krízové centrá, združenia pre znevýhodnených, útulky

VZDELÁVANIE: školy, škôlky, materské a rodinné centrá

Jedna organizácia si môže navrhnúť jednu alebo viac rozličných dobrovoľníckych aktivít v rôznych nižšie uvedených časoch.

Termíny konania aktivít
Aktivity si môžete navrhnúť v 4 rôznych termínoch:
•    piatok, 13.6., od 09:00 hod. do 12:00 hod.
•    piatok, 13.6., od 13:00 hod. do 16:00 hod.
•    piatok, 13.6., od 09:00 hod. do 14:00 hod.
•    sobota, 14.6., od 09:00 hod. do 12:00 hod.

Menší grant na priame náklady
Na nákup farieb, čistiacich prostriedkov, pracovných pomôcok, zeminy, malých okrasných rastlín a iných pracovných potrieb vám môžeme poskytnúť menší grant. Grant prispieva na pokrytie minimálnych, nevyhnutných nákladov na realizáciu aktivity a nie je možné ho použiť na úhradu miezd, prevádzkových nákladov organizácie, stravu (s výnimkou aktivít zameraných na trávenie času s klientmi), cestovné, komunikačné náklady, či nákup zariadenia do interiéru a exteriéru organizácie.

Výšku grantu schvaľujeme individuálne, vzhľadom na charakter navrhovaných aktivít a adekvátny počet potrebných dobrovoľníkov. Tu uvádzame kategórie pre orientačnú výšku grantu:

projekt pre 1 až 5 dobrovoľníkov: výška grantu do 25 €
projekt pre 6 až 15 dobrovoľníkov: výška grantu do 50 €
projekt pre 16 až 30 dobrovoľníkov: výška grantu do 100 €
projekt pre 31 až 50 dobrovoľníkov: výška grantu do 200 €
projekt pre 51 až 100 dobrovoľníkov: výška grantu do 400 €


Dôležité termíny

termín uzávierky prijímania žiadostí 16. apríl
koordinačné stretnutia so zapojenými neziskovými organizáciami v jednotlivých mestách 17. apríl – 2. máj
prihlasovanie dobrovoľníkov cez www.nasemesto.sk 12. máj – 2. jún
distribúcia tričiek  od 5. júna
termín Naše Mesto    13. - 14. jún
zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie    do 23. júna

 

Prihláste sa cez online formulár
Prihlášky prijímame len elektronicky. Vytvorte si nové osobné konto zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Pri registrácii si zvoľte:

Darca:     Nadácia Pontis
Program: Naše Mesto 2014

Do svojho konta sa prihlasujete zadaním svojho prístupového loginu a hesla. Následne vyplňte žiadosť o podporu prostredníctvom vášho konta v sekcii Náš projekt.

K žiadosti prikladáte ilustračné fotografie v sekcii Náš projekt – časť 7. Galéria. Vytvorte len 1 album a ku každej aktivite, ktorú navrhnete, vložte ilustračnú fotografiu vo formáte .jpg (napr. vzhľad parku, ktorý chcete skrášliť alebo miestnosti, ktorú chcete vymaľovať, obrázok skládky, ktorú chcete zlikvidovať a pod.). Fotografie vkladajte v takom poradí, v akom ste vložili aktivity, aby mohli byť v systéme následne správne spárované.  

Vypracovaný vzorový projekt nájdete na spodnej lište Vášho konta.

Posudzovanie žiadostí
Nadácia Pontis ako organizátor podujatia zohľadňuje navrhované projekty organizácií na základe týchto kritérií:
- verejnoprospešný charakter – potrebnosť a prínos dobrovoľníckeho projektu pre spoločnosť alebo komunitu
- kvalita – realizovateľnosť projektu, vhodnosť pre dobrovoľnícke práce, adekvátnosť použitia prostriedkov grantu
- profil organizácie – dôveryhodnosť, charakter činnosti
- predchádzajúce skúsenosti so žiadateľom

Z posudzovania môžeme vylúčiť žiadosti, ktoré budú nekompletne vyplnené, nespĺňajú zameranie podujatia Naše Mesto, majú administratívne nedostatky,  či budú doručené po termíne uzávierky.

Realizácia a prihlasovanie dobrovoľníkov
Realizáciu aktivít počas Nášho Mesta budú zastrešovať priamo prihlásené organizácie, prihlasovanie a komunikáciu s firemnými dobrovoľníkmi koordinuje Nadácia Pontis. Prihlasovanie dobrovoľníkov prebieha cez webovú stránku www.nasemesto.sk, kde zverejníme popisy navrhnutých aktivít, termíny a kontaktné údaje na koordinátorov z organizácií.

Firemní dobrovoľníci či dobrovoľníci z verejnosti sa prihlasujú na aktivity z ponuky na základe typu aktivity, záujmu, zamerania organizácie, časových možností či iných kritérií.

Máte otázky?
Môžete nám ich adresovať písomne na webovom portáli www.darca.sk cez sekciu Pošta. Ak máte otázky ešte pred registráciou, alebo potrebujete skonzultovať svoj návrh, využite naše kontakty:
•    Ak ste z Bratislavy:                               Lucia Borovská, email:  lucia.borovska@nadaciapontis.sk, tel. 0911 571 081
•    Ak ste mimobratislavská organizácia:    Monika Brošková, email: monika.broskova@nadaciapontis.sk. tel. 0917 889 790.

Tešíme sa, že spoločne opäť postavíme Naše Mesto na nohy!

Zdroj: nadácia Pontis