Prihláste svoje kroniky a monografie do súťaže

28.07.2016 15:16

Prihláste svoje kroniky a monografie do súťaže:

Hlavným organizátorom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum, ktoré v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným múzeom v Martine a Slovenským národným archívom vyhlásili tento rok 9. ročník celoslovenskej súťaže.

Do 31. 8. 2016 je možné prihlásiť kroniky a monografie miest a obcí Slovenska, samospráv, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb do súťaže Slovenská kronika 2016.

Súťažnú prácu môže do súťaže prihlásiť každý kronikár, autor, vydavateľ publikácie alebo obec, mesto, mestská časť, krajská samospráva, inštitúcia, združenie alebo spolok, škola, a to osobne alebo v prípade právnických osôb prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu.

Do súťaže môžu byť prihlásené kroniky a monografie napísané v slovenskom jazyku alebo vedené v slovenskom jazyku a inej jazykovej mutácii. K súťažnej práci súťažiaci priloží vyplnenú prihlášku s údajmi o súťažiacom, tvorcoch súťažnej práce, s kontaktmi a podpisom súťažiaceho. Prihláška musí byť vyplnená úplne (podľa príslušnej kategórie) a pravdivo.

Súťažiaci posielajú súťažné práce vrátane prihlášky na adresu vyhlasovateľa:

Národné osvetové centrum

Námestie SNP č. 12

812 34 Bratislava

S označením „Slovenská kronika 2016“.

Viac informácií a prihlášku nájdete na webovej stránke Národného osvetového centra (https://bit.ly/2ayNoyf).

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2ap67Ma