Príručka pre prijímateľa, verzia 4.4

01.11.2016 13:43

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.4 platnú od 01.11.2016.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

-       úpravy smerovacieho čísla pracoviska v Bratislave,

-       úpravy členenia organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ,

-       formálnych úprav.

Viac podrobností nájdete v časti "Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa".

 

Zdroj: MŽP SR