Program obnovy dediny 2017

06.09.2016 09:59

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2017že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aŠpecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2017 je od 6. septembra 2016 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2017 v rámciProgramu obnovy dediny. Zároveň zverejňujeme Usmernenie č. 2 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 vrátane zoznamu povinných príloh a odporúčaní pre jednotlivé činnosti.

Pri podávaní žiadosti sa riaďte nasledovným Usmernením č. 2 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny, ktoré obsahuje aj zoznam povinných príloh a tiež odporúčania pre jednotlivé činnosti:

 Usmernenie č. 2 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny

 

Žiadosti o podporu formou dotácie je potrebné vyplniť elektronicky cez webovú aplikáciu webPOD, pre vstup do webPOD kliknite tu:

        

Elektronický formulár žiadosti je rozdelený na 7 blokov. V úvodnom bloku 1 je potrebné najskôr vyplniť základné údaje o žiadateľovi. Až po vyplnení bloku 1 môžete pokračovať vo vypĺňaní blokov 2 – 6, blok 7 je Sumár blokov 1 – 6. Na údaje v bloku 1 sú naviazané údaje v blokoch 2 – 6, v prípade, že budete chcieť údaje už uložené v bloku 1 zmeniť, musíte rátať s tým, že po ich zmene sa Vám časť údajov v blokoch 2 – 6 naviazaných na údaje v bloku 1 vymaže a budete ich musieť vyplniť nanovo.
Elektronický formulár žiadosti nie je potrebné vyplniť naraz, môžete do neho vstupovať, opravovať a ukladať, prihlasovať sa a odhlasovať sa dovtedy, kým ho v bloku 7 definitívne neuložíte. Prosíme Vás, aby ste si pri vypĺňaní jednotlivých blokov žiadosť priebežne ukladali. Po uložení zmien v blokoch 1 – 6 Vás systém automaticky prepne do ďalšieho bloku v poradí. Pokiaľ zmeny v bloku neuložíte a prejdete do ďalšieho bloku, údaje nebudú uložené a stratia sa.
Po definitívnom uložení žiadosti budete môcť aj naďalej do žiadosti vstupovať, prezerať údaje, stiahnuť, uložiť či vytlačiť si žiadosť vo formáte .pdf, avšak nebudete už môcť žiadne údaje meniť! V prípade, že nevyplníte všetky údaje korektne, žiadosť nebudete môcť v bloku 7 definitívne uložiť. Na chýbajúce, resp. nekorektne vyplnené údaje budete v bloku 7 upozornený hláškou červenej farby.

Vytlačenú, opečiatkovanú a štatutárom podpísanú žiadosť, ktorú si žiadateľ stiahne po jej definitívnom uložení z bloku 7 elektronickej žiadosti vo formáte .pdf, spolu so všetkými prílohami, ktoré je potrebné zaslať poštou, doručte prosím na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Sekretariát pre Program obnovy dediny
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

obálku označiť „POD“

Termín na doručenie žiadostí o podporu formou dotácie pre rok 2016 je najneskôr do 31. októbra 2016 do 18:00 hod. Do tohto termínu musí byť opečiatkovaná a podpísaná žiadosť doručená na Slovenskú agentúru životného prostredia. Preto odporúčame vypĺňať elektronický formulár žiadosti v dostatočnom časovom predstihu, aby ste mali dostatok času aj na jeho doručenie poštou, prípadne osobne.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 Vzor žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny

 Vzor žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny

 Zoznam povinných príloh k žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny

 Príloha č. 1: Čestné prehlásenie k členskej základni mikroregionálneho združenia obcí

 Príloha: Čestné prehlásenie o nerelevantnosti prílohy

 Príloha č. 10: Položkovitý rozpočet projektu na rok 2017 do výšky požadovanej dotácie a vlastných zdrojov - pre obec bez štatútu mesta

 Príloha č. 10: Položkovitý rozpočet projektu na rok 2017 do výšky požadovanej dotácie a vlastných zdrojov - pre mikroregionálne združenie obcí

 Kontakty SAŽP pre Program obnovy dediny 2017

6. septembra 2016

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e), vrátane Programu obnovy dediny - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku. Viac informácií nájdete TU.

Zároveň zverejňujeme:

 Usmernenie č. 1 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 – POD Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku