Program Pohoda za mestom podporí oživenie ďalších rekreačných miest

28.11.2013 15:13

Máte nápad, ako upraviť a skrášliť miesto na oddych, šport a stretávanie sa so svojimi priateľmi alebo susedmi? Znova máte príležitosť získať prostriedky na jeho realizáciu z programu Pohoda za mestom. Úspešný projekt môže byť podporený sumou do 6 000 eur. V poradí už štvrtý ročník programu Pohoda za mestom vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, ktorá rozdelí na projekty celkom 30 000 eur.

Cieľom programu je podporiť úpravu rekreačných priestorov v zázemí miest s počtom obyvateľov nad 25 000. Záujemcom dáva možnosť skrášliť miesta pre hodnotnejšie prežívanie ich voľného času. Výsledkom by mali byť bezpečné a príjemné miesta na oddych, zábavu a šport, vytvorenie priestorov pre stretnutia a sociálne kontakty. Pridanou hodnotou projektov je ich pozitívny vplyv na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta. Uzávierka prijímania žiadostí do 1. kola je 8. januára 2014.

„V spolupráci s Nadáciou Ekopolis ponúkneme aktívnym obyvateľom väčších miest už po štvrtýkrát možnosť skrášliť si svoje okolie a vytvoriť si pohodové miesta, kde sa budú stretávať so svojimi blízkymi. Čoraz viac ľudí chce tráviť svoj voľný čas aktívne, v prírodnom prostredí, a preto sme veľmi radi, že k tomu môžeme prostredníctvom programu Pohoda za mestom prispieť,“ dodáva Hana Šimková, manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko.

O podporu z programu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v miestnej komunite a vyvíjajú činnosť napr. v oblasti ochrany životného prostredia, kultúrnych či prírodných hodnôt, komunitného rozvoja, športu, vzdelávania a podobne, vysoké školy, športové kluby alebo kluby turistov. Ďalej samosprávy miest, správcovia zelene a rekreačných objektov a štátna ochrana prírody, ale iba v partnerstve s mimovládnou organizáciou.

Projekty sa musia týkať rekreačných zázemí miest s počtom obyvateľov nad 25 000, ktoré sú verejne prístupné, ale nemusia byť v katastri daného mesta. Pod rekreačným zázemím mesta sa rozumie územie, ktoré zabezpečuje každodennú rekreáciu obyvateľstva a turistov. Jeho prevažnú časť tvoria zeleň, vodné toky a plochy, športoviská, ihriská a iné zariadenia, ktoré sú určené  pre oddych a trávenie voľného času.

„Nezanedbateľné v tomto programe je zapojenie verejnosti do plánovania a úpravy verejných priestorov a taktiež dobrovoľnícka práca zo strany miestnych komunít. Práve takto sa vytvára alebo prehlbuje vzťah a pocit spoluvlastníctva rekreačných priestorov, čo je významné pre ochotu podieľať sa na živote miestnej komunity svojou prácou, časom, schopnosťami.“ hovorí Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Z programu je možné získať finančné prostriedky napr. na vytváranie a obnovu priestorov pre relax, zábavu a športové aktivity, výsadbu a ošetrenie zelene, obnovu a doplnenie drobného mobiliáru, opravu či vytvorenie miest pre oddych a stretávanie sa na vstupoch do rekreačných priestorov a v miestach prirodzeného zhromažďovania ľudí (napr. pri prameňoch, vyhliadkach a pod.). Okrem toho je možné finančné prostriedky použiť na doplnenie a osadenie smerovníkov, informačných tabúľ, označenie cestičiek, spevnenie schodíkov a tiež na osadenie rôznych atraktivít oživujúcich priestor, napr. zvonkohier, interaktívnych náučných prvkov, umeleckých artefaktov a inštalácií.

Proces výberu projektov je dvojkolový. Predbežná žiadosť v 1. kole obsahuje základné informácie o žiadateľovi, opis rekreačného územia a zámerov na jeho úpravu. Predbežné žiadosti, ktoré budú spĺňať technické podmienky, posúdi poradný výbor programu a vyberie 10 – 12 finalistov. Tí budú vyzvaní na predloženie dopracovaných žiadostí o podporu. Podporené projekty budú zverejnené v marci 2014. Projekty by mali byť zrealizované v období od marca do konca októbra 2014.

Každý podporený projekt navyše získa od Nadácie Ekopolis vzdelávanie a konzultácie pri plánovaní a realizácii úprav verejného priestoru, a to v hodnote 450 eur.

V  predchádzajúcich troch ročníkoch získalo podporu z programu Pohoda za mestom spolu 17 projektov, v celkovej výške 87 000 eur. Ich výsledkom sú upravené miesta pre oddych a poznávanie v Banskej Bystrici, Bratislave, Komárne, Košiciach, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Michalovciach, Nových Zámkoch, Nitre, Piešťanoch a Trenčíne.

Viac informácií získate na www.ekopolis.sk, www.heinekenslovensko.sk alebo u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej, tel. 048 414 5478, 0949 266 151, paulikova@ekopolis.sk.