Program rozvoja vidieka 2014 – 2020

26.02.2015 12:00

Séria informačných dní pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov pokračovala v piatok v Košiciach. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek v ich priebehu predstavil nový Program rozvoja vidieka 2014 – 2020, ktorý Európska komisia schválila 13. februára 2015. Nečakane vysoká návštevnosť, ktorá presiahla počet 400 ľudí, prekvapila organizátorov, podobne ako predchádzajúci deň v Banskej Bystrici. Návštevníkov počas diskusie najviac zaujímala téma degresivity platieb podľa veľkosti podniku, podpora znevýhodnených oblastí, dotácie za rok 2014, a tiež problém dvojitých deklarácií. Okrem ministra Jahnátka odpovedali na otázky aj generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Martin Barbarič, generálna riaditeľka Sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu Slávka Jánošíková, riaditeľ Odboru environmentálnych činností Rudolf Trebatický a riaditeľ Odboru priamych platieb a správnych činností František Círia. 

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 je dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programovacom období 2014 – 2020. Tvorený je vyvážene, aby napĺňal tri hlavné ciele – konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva; udržateľné využívanie prírodných zdrojov a opatrenia v oblasti klímy, a tiež vyvážený územný rozvoj vidieckej ekonomiky. Tie sa budú napĺňať prostredníctvom opatrení zameraných na podporu poľnohospodárskych a lesníckych podnikov prostredníctvom investícií do hmotného majetku, podporu podnikania a investícií do lesných technológií, vrátane preventívnych opatrení pre poľnohospodársku pôdu a lesy. Podpora je orientovaná hlavne na tvorbu pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby.

Program rozvoja vidieka na Slovensku sa sústreďuje na šesť priorít, pričom priorita č. 1 prenos znalostí a inovácií je začlenená do ostatných piatich priorít. Ďalšia priorita s názvom Konkurencieschopnosť odvetvia poľnohospodárstva a udržateľné lesné hospodárstvo zahŕňa podporu pre 1250 poľnohospodárskych podnikov. Konkrétne sa jedná o investície do rastlinnej a živočíšnej výroby a zároveň zameranie na efektívne využívanie zdrojov vody, pôdy a energie, a tiež na emisie skleníkových plynov. Nástrojom na zvýšenie konkurencieschopnosti lesného hospodárstva je vybudovanie a modernizácia 250 km lesných ciest a investície do moderných technológií, vrátane spracovania v 230 lesohospodárskych podnikoch.

Treťou prioritou je Organizácia potravinového reťazca vrátane spracovania poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík v poľnohospodárstve. Podporu na investície so zameraním na zvýšenie pridanej hodnoty domácej výroby, kolektívne investície a integrované projekty s cieľom presadzovať horizontálnu i vertikálnu spoluprácu subjektov potravinového reťazca získa približne 400 podnikov potravinárskeho priemyslu. Obnovením a modernizáciou 512 km hydromelioračných kanálov sa tiež zníži riziko škôd spôsobených povodňami.

Hlavnou prioritou Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 je Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom. Jej primárnym cieľom je zamedzovať opúšťanie pôdy a podporovať postupy ekologického poľnohospodárstva. Poľnohospodári, ktorí na seba prevzali dobrovoľné agroenviromentálne a klimatické záväzky budú hospodáriť takmer na 250 000 ha poľnohospodárskej pôdy, pričom využijú príslušnú odbornú prípravu a poradenské služby. Uplatnené budú aj opatrenia na prevenciu požiarov, biotických chorôb a povodní a odstraňovanie škôd po takýchto udalostiach, čím sa zvýši odolnosť lesov proti prírodným katastrófam.

Na využívanie obnoviteľných zdrojov energie bude zameraná priorita s názvom Efektívnosť využívania zdrojov a klíma. Nástrojom bude spracovanie odpadu a produkcia biomasy z agropotravinárskeho odvetvia a lesného hospodárstva.

Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja a podpora mikropodnikov a malých podnikov bude súčasťou Sociálneho začlenenia a miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Týmto spôsobom dôjde k vytvoreniu 900 až 1100 pracovných miest. Investovať sa bude aj do širokopásmovej infraštruktúry malých obcí, čo by malo obyvateľom vidieka a miestnym podnikom zabezpečiť vysokorýchlostný internet za dostupné ceny.

Rozpočet Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 je 2 079 595 129 EUR verejných zdrojov na 7 rokov, z toho 1 545 272 844 EUR predstavuje príspevok Európskeho poľnohospodárskeho fondu a 533 709 174,25 EUR predstavuje príspevok štátneho rozpočtu.

Ďalšie informačné dni k PRV 2014 - 2020 budú prebiehať nasledovne:
2.3.2015 - Dunajská Streda,
6.3.2015 - Nitra

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)