Projekt Environmentálne vzdelávanie

25.07.2014 12:02

Environmentálne vzdelávanie samospráv

Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci so spoločnosťou AutoCont Sk a.s. realizuje v  roku 2014 projekt "Environmentálne vzdelávanie samospráv s cieľom podpory štátnej environmentálnej politiky na úrovní miestnej územnej samosprávy", ktorý je financovaný z  prostriedkov Environmentálneho fondu.

Projekt je  zameraný na vzdelávanie zástupcov miestnej územnej samosprávy a občanov miest a obcí. Cieľom projektu je  zvýšiť ich environmentálne povedomie v oblasti odpadového hospodárstva,  v oblasti procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie,  ako aj o životnom prostredí, jeho ochrane a o  uplatňovaní práva na zdravé životné prostredie.

Zmapovanie súčasného stavu nakladania s odpadmi v samosprávach a následné  vzdelávanie v  oblasti odpadového hospodárstva so zameraním na ochranu životného prostredia a  prírodných zdrojov recykláciou odpadov, a  s tým súvisiaca osveta o nevyhnutnosti   triedenia komunálneho odpadu,  sú hlavnými aktivitami projektu.

Súčasný stav  odpadového hospodárstva v mestách a obciach  Združenie miest a obcí Slovenska zisťuje  prostredníctvom dotazníka, preto  sa obracia  so žiadosťou na všetkých zástupcov miest a obcí o vyplnenie online dotazníka, ktorý sa nachádza na stránke Združenia miest a obcí Slovenska:

Link: https://www.zmos.sk/projekt-envirofond.phtml?id3=95642

„Veríme, že projekt svojím obsahom  prispeje nielen k rozšíreniu vedomostí o odpadovom hospodárstve, ale najmä k uvedomejšiemu  prístupu širokej verejnosti. k ochrane životného prostredia, „ povedal predseda ZMOS Jozef Dvonč

ZMOS vyzýva zástupcov miest a obcí na vyplnenie online dotazníka, ktorý je dostupný po kliknutí na DOTAZNÍK.

Zdroj: zmos.sk