Projekty EÚ dajú prácu 1 725 nezamestnaným

02.12.2013 15:02

Ministerstvu hospodárstva SR ako Riadiacemu orgánu pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) sa podarilo v krátkom čase ukončiť schvaľovací proces prvej z celkovo troch výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásených v rámci tzv. iniciatívy na zamestnávanie mladých ľudí a podporu malých a stredných podnikov.

MH SR ukončilo hodnotiaci a výberový proces výzvy s kódom KaHR-111SP-1201  zameranej na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách. Celkovo bolo úspešných 163 žiadostí v hodnote požadovaného príspevku 149,7 mil. EUR. Po uzatvorení zmlúv s úspešnými žiadateľmi sa nepriamo, prostredníctvom investičných projektov, vytvorí záväzok zriadiť celkovo až 1 725 pracovných miest, z čoho viac ako polovica, 975 pracovných miest, je určená pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov. Tieto budú vytvárané postupne, počas implementácie jednotlivých projektov, podmienkou je ich dlhodobá udržateľnosť, t.j. 5 rokov od ukončenia realizácie projektu.

Doterajšie výsledky zatiaľ ďaleko prevýšili naše očakávania. Máme ešte pred sebou ukončenie dvoch výziev v rámci tejto iniciatívy, ale údaje, ktorými disponujeme zo stoviek spracúvaných žiadostí, jednoznačne preukazujú, že záväzok, ktorý sme dali Európskej komisii a vláde SR v podobe vytvorených nových pracovných miest určite prekročíme. Som spokojný aj s časom, za ktorý sme dokázali výzvu ukončiť. Urobili sme množstvo úprav v našich procesoch a odrokovali množstvo vylepšení, ktoré nám dnes prinášajú dobré výsledky. Dúfam, že to ocenia predovšetkým podnikatelia, povedal v tejto súvislosti minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

Najviac schválených žiadostí bude realizovaných v Žilinskom kraji, kde v rámci 37 projektov bude vytvorených 268 pracovných miest z čoho väčšina, 169 miest je určená pre nezamestnaných ľudí do 29 rokov. Miera nezamestnanosti v miestach realizácie projektov v tomto kraji predstavuje 9 – 14%. Najviac pracovných miest bude vytvorených v Prešovskom kraji. Z 346 novovytvorených pracovných miest je 186 určených pre mladých ľudí. Nové pracovné miesta budú vytvorené v rámci 30 schválených žiadostí, pričom miera nezamestnanosti v miestach realizácie projektov predstavuje 14 a v niektorých prípadoch až 27%.