Projekty ROP 5.1 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov v NSK

19.03.2014 13:20

Zdroje Regionálneho operačného programu sú najefektívnejšou a najžiadanejšou oblasťou podpory pre samosprávu. Jedným takýmto opatrením je aj opatrenie ROP 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov cieľom ktorého je zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov, posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie a budovania ciest II. a III. triedy.

NSK využil túto možnosť prostredníctvom realizácie ôsmich projektov. V rámci výzvy ROP-5.1-2008/01 uzatvoril dve Zmluvy o poskytnutí NFP a šesť zmlúv v rámci výzvy ROP-5.1-2009/01. Realizáciou projektov s výškou poskytnutého nenávratného finančného príspevku12 990 097,46 Eur sa skvalitnil povrch ciest v celkovej dĺžke 124,63 km. Posledným úspešne zrealizovaným projektom v mesiaci november 2013 v rámci výzvy ROP-5.1-2009/01 bol projekt: Modernizácia ciest región Nitra.

Všetky projekty riešili dôsledné odvodnenie cestných komunikácií. Boli zrealizované bezpečnostné prvky: nadštandardné dopravné značenie zvislé, vodorovné, optické brzdy, reflexné výstražné body, merače rýchlosti, doplnenie zvodidiel a dopravného značenia. Cesty umožňujú obslužnosť okolitých sídiel a zabezpečujú všetky dôležité funkcie pre obyvateľstvo. Zlepšenie technického stavu ciest umožní očakávaný socio-ekonomický rozvoj jednotlivých území.

V roku 2013 NSK sa uchádzal o ďalšie finančné prostriedky so 4 projektmi z ROP 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, na modernizáciu ciest II. a III. triedy, kde bol so všetkými úspešný (výzva ROP-5.1-2012/01):

- Modernizácia ciest región Nitra - 2. etapa (24,729 km )
- Modernizácia ciest región Topoľčany - 2. etapa (28,015 km)
- Modernizácia ciest región Levice - 3. etapa (12,834 km)
- Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno (18.936 km)

Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje čiastku 11 587 802,10 Eur, v celkovej dĺžke 84,514 km.

V rámci výzvy ROP-5.1.2013/01, ktorá bola zameraná na obnovu ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami v roku 2010, bol schválený projekt: Rekonštrukcia cesty Pozba – Dedinka – Tekovské Lužany, zosuv, časť 1. Stavebná úprava ciest III/5805 a III/51021 Pozba – Dedinka – Tekovské Lužany (17,113 km), výška nenávratného finančného príspevku 2 465 380,03 Eur.

Predmetom všetkých projektov je skvalitnenie dopravno-technického stavu komunikácie jednotlivých úsekov ciest, zavádzanie dopravných subsystémov, za účelom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Zdroj: Odbor dopravy a Odbor strategických činností Úradu NSK