Rastie podpora rozvojovej pomoci

04.03.2016 10:41

Rastie podpora rozvojovej pomoci Nový prieskum Eurobarometra ukazuje najvyššiu podporu rozvojovej pomoci za posledných 6 rokov. Takmer 9 z desiatich (89%) občanov EÚ vyjadrilo podporu rozvojovej pomoci. Viac ako polovica respondentov tvrdí, že EÚ by mala poskytnúť pomoc na sľúbenej úrovni, a ďalších 16 % tvrdí, že pomoc by sa mala zvýšiť nad rámec toho, čo už bolo sľúbené. Takmer tri štvrtiny respondentov (73%) súhlasí, že rozvojová pomoc je účinným nástrojom na boj s nelegálnou migráciou a 80% sa domnieva, že rozvojová pomoc je v záujme samotnej EÚ. „Na celoeurópskej úrovni prevažujú výrazne pozitívne postoje voči rozvojovej pomoci. Aj na Slovensku dominuje podpora rozvojovej pomoci, ale na nižšej úrovni. Kým v EÚ vníma rozvojovú spoluprácu pozitívne 89% respondentov, na Slovensku je to 79%. Celkovo sú vo väčšine ukazovateľov postoje Slovákov pod európskym priemerom. Klesajúcu tendenciu má aj názor Slovákov, že rozvojová pomoc by sa mala zvýšiť. Oproti priemeru EÚ Slovensko zaostáva aj v miere informovanosti o cieľoch udržateľného rozvoja, dobre informovaných je 27% slovenských respondentov oproti 36% európskych. Čo však oceňujem, je pozitívny trend v podpore rozvojovej pomoci medzi mladými ľuďmi.” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Na Slovensku považuje pomoc ľuďom v rozvojových krajinách za dôležitú 79 % respondentov (EÚ 89%). Respondenti na Slovensku majú tiež menšiu tendenciu súhlasiť s tvrdením, že boj proti chudobe v rozvojových krajinách by mal byť jednou z hlavných priorít EÚ (54 % oproti 69 %). Menej Slovákov ako Európanov si myslí, že rozvojová pomoc by sa mala zvýšiť (SK - 57 %, EÚ - 68 %). V porovnaní s Európanmi majú respondenti na Slovensku menšiu tendenciu zastávať názor, že rozvojová pomoc je účinným spôsobom boja proti nelegálnej migrácii (66 % oproti 73 %). Viac ako Európania považujú respondenti na Slovensku za jednu z najpálčivejších výziev, mier a bezpečnosť ktorým čelia rozvojové krajiny (50% SK, 41% EÚ). Pozitívnejší postoj k rozvojovej pomoci ako starší respondenti (25+ rokov) má na Slovensku mladšia generácia (15 - 24 rokov). Mladší respondenti na Slovensku sú oproti starším respondentom potenciálne oveľa ochotnejší zaplatiť viac za výrobky z rozvojových krajín (40 % oproti 27 %) a súhlasia s tvrdením, že rozvojová pomoc by mala byť jednou z hlavných priorít EÚ (62 % oproti 52 %). Prieskum sa uskutočnil koncom roka 2015, ktorý bol Európskym rokom rozvoja. Jedným z cieľov tohto roka bolo zvýšiť povedomie občanov o fungovaní a cieľoch rozvojovej pomoci EÚ. V prílohe nájdete infohárok s výsledkami za Slovensko. Tlačová správa: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-428_sk.htm Celý prieskum: https://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-441-european-year-development-citizens-views-development-cooperation-and-aid_en.

 www.partnerskadohoda.gov.sk