Reformný zámer – schválený

25.08.2016 10:48

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS), na základe schváleného Reformného zámeru, pokračuje v ďalšej etape prípravy národného projektu s názvom „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“.Reformný zámer ÚSV ROS bol schválený 14. júla 2016 na základe hlasovania hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov (2. Zasadnutie). Bližšie informácie a Reformný zámer k národnému projektu ÚSV ROS nájdete v prílohách tejto správy. 

V súčasnosti pracujeme na ďalšej fáze prípravy národného projektu, ktorá vyvrcholí predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

Projekt vzniká v spolupráci s vybranými subjektmi verejnej správy a expertmi z prostredia mimovládnych organizácií, ktorí boli do projektu vybraní na základe vyhodnotenie Výzvy na predkladanie projektových zámerov na výber pilotných projektov tvorby verejných politík. 

Po obsahovej stránke sa národný projekt ÚSV ROS zameriava na 4 prioritné oblasti:

  • PRIORITNÁ OBLASŤ 1/ PILOTNÁ SCHÉMA: overiť inovatívne mechanizmy tvorby verejných politík v praxi prostredníctvom 12 pilotných projektov (overenie rôznych modelov participatívnej tvorby politík na štyroch úrovniach: národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna)
  • PRIORITNÁ OBLASŤ 2/ ANALÝZA STAVU A MOŽNOSTÍ PARTICÁCIE: zabezpečiť analytickú činnosť v predmetnej oblasti prostredníctvom systematického a cieleného zberu, sumarizácie a interpretácie relevantných dát, podpora vedecko – výskumných činností pre oblasť participatívnej tvorby politík    
  • PRIORITNÁ OBLASŤ 3/ LEGISLATÍVA: zmapovať súčasné legislatívne prostredie vo vzťahu k zapájaniu verejnosti do tvorby verejných politík a navrhnúť jeho úpravy, presadzovať nové politiky, legislatívne nástroje a  iniciatívy na podporu vstupu verejnosti a zainteresovaných skupín do tvorby verejných politík a súčasne zabezpečiť finančné zdroje na ich uplatnenie
  • PRIORITNÁ OBLASŤ 4/ BUDOVANIE KAPACÍT: budovať kapacity v oblasti zavádzania inovatívnych participatívnych postupov tvorby politík na strane zamestnancov a predstaviteľov inštitúcií a subjektov štátnej správy, zamestnancov a volených predstaviteľov regionálnej územnej samosprávy a miestnej územnej samosprávy (primátori, starostovia, poslanci, odborní zamestnanci), ako ja na strane MNO, širokej verejnosti a občana                                                                                                                                      

Prílohy:

O ďalšom vývoji národného projektu Vás bude informovať.