Regionálne rozvojové agentúry môžu zohrať významnú úlohu pri podpore najmenej rozvinutých okresov

03.04.2017 11:38

Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin sa v pondelok 3. apríla 2017 o 11.30 h stretne so zástupcami Regionálnych rozvojových agentúr združených v Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. Súčasťou programu stretnutia bude zhodnotenie ich činnosti za rok 2016 a príprava výzvy na udelenie dotácií v roku 2017.

Napriek objavujúcemu sa spochybňovaniu ich činnosti a významu, môžu podľa splnomocnenca Regionálne rozvojové agentúry zohrať významnú úlohu pri príprave a realizácii akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy, ako aj pri podpore hospodárskeho a sociálneho rozvoja ostatných regiónov.  Pri určovaní výšky podpory  bude okrem kvality projektov braná do úvahy aj rozvinutosť toho ktorého regiónu.


Úrad vlády SR – sekcia  regionálneho rozvoja