Regionálny produkt Ponitrie v našom kraji

31.10.2013 10:06

Regionálne značky predstavujú systém značenia „domácich“ výrobkov, ktoré sa svojím charakterom viažu k určitému územiu. S rôznymi značkami kvality sa stretávame denno-denne, ale na Slovensku nebol doposiaľ vytvorený fungujúci mechanizmus regionálneho značenia. Regionálne značky úspešne fungujú v okolitých krajinách celé roky.

Opodstatnenosť takejto podpory demonštrujú aj príklady z krajín ako Írsko, Veľká Británia či Rakúsko. Napriek niektorým odlišnostiam sú si vo svojej podstate veľmi podobné a vychádzajú z filozofie podpory miestnej ekonomiky a vo vzťahu k nenapodobiteľnosti regiónu aj zachovávania tradícií a kultúrno-historického potenciálu územia. Regionálna značka je v identifikácie s regiónom jedinečnou marketingovou príležitosťou nielen pre výrobcov, ale aj územie ako také. Podpora miestnych výrobcov, osveta a propagácia spojená so značkou, možnosti vytvorenia nových odbytíšť, získavanie nových kontaktov a spolupráca patria medzi ďalšie výhody, ktoré sú spojené s regionálnym značením produktov.

Berúc do úvahy rozvojovú príležitosť, ktorú regionálne značenie prináša pre územie a jeho obyvateľov, bol v spolupráci šiestich partnerov, a to troch miestnych akčných skupín (Regionálne združenie Dolná Nitra o. z., OZ Mikroregión RADOŠINKA, OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina) a troch verejno – súkromných partnerstiev (Mikroregión CEDRON, MAS Spoločenstvo obcí Topoľčiansko – Duchonského Mikroregiónu, Mikroregión TRIBECSKO) realizovaný projekt zameraný na zmapovanie a budovanie kapacít a následné zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku. Projekt finančne podporilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Nitriansky samosprávny kraj.

Už v roku 2011 bol v Zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja schválený zámer tohto projektu spolupráce a boli vyčlenené finančné prostriedky pre roky 2012 a 2013 na pokrytie výdavkov partnerov, t. j. verejno – súkromných partnerstiev bez štatútu MAS. Nitriansky samosprávny kraj tak podporil, aby sa do tohto projektu zapojilo čo najväčšie územie a poskytol túto možnosť aj výrobcom, producentom a potenciálnym užívateľom regionálnej značky.

Mikroregión CEDRON, MAS SOTDUM a Mikroregión TRÍBEČSKO sú občianske združenia, ktoré fungujú podľa princípov prístupu LEADER a implementujú svoje integrované stratégie miestneho rozvoja. Tieto občianske združenia mali veľký záujem vstúpiť do tohto projektu, vzhľadom na potenciál, ktorým vo svojom území disponujú.

V rámci projektu sa vytvorila regionálna značka „regionálny produkt PONITRIE“ a systém jej fungovania. Úlohou značky je prezentovať kvalitu, región PONITRIE, jeho ľudí, kultúru, tradície a pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Značka „regionálny produkt PONITRIE“ je značkou kvality, ktorá je udeľovaná na poľnohospodárske, potravinárske a remeselné výrobky resp. ubytovacie a stravovacie služby na základe výzvy, ktorú vyhlasuje koordinátor značky, v tomto prípade MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA. Značku však netvorí len logo, ale aj o celý komplex špecifických zásad, kritérií kvality a jedinečností, ktoré konkretizujú celý systém riadenia značky, no predovšetkým sieť miestnych producentov a poskytovateľov služieb, ktorí vzájomnou spoluprácou pri spracovaní a predaji výsledkov svojej činnosti prispievajú k podpore zamestnanosti a tvorbe pridanej hodnoty v regióne, čím v konečnom dôsledku podporujú aj jeho ekonomický rast.

Prínosom projektu bolo využitie prístupu „zdola - nahor,“ to znamená, že od samotnej prípravy projektového zámeru a prvých krokov implementácie sa pracovalo s ľuďmi a pre ľudí, zástupcami remeselníkov a producentov z dotknutých území, ktorých postrehy, poznatky a skúsenosti boli zapracované nielen do návrhu značky, ale aj zásad a kritérií na hodnotenie kvality produktov a udeľovanie certifikátov či zabezpečenie marketingu a následne distribúcie produktov.

Jedným z mála pozitívnych príkladov toho, ako sa dá aj na našom malom Slovensku dohodnúť je, že iniciatíva podpory rozvoja vidieka a vidieckej ekonomiky cez regionálne produkty súbežne prebehla v ďalších územiach, ktoré sa navyše s cieľom ľahšej identifikácie výrobkov spotrebiteľmi hľadajúcimi kvalitu a „pravosť,“ v duchu hesla „v jednote je sila,“ dokázali v rámci verejnej diskusie zhodnúť nielen na jednotnom logotype značenia, ale aj rešpektovaní minimálne 4 zásad pre certifikáciu regionálnych produktov alebo služieb (tradícia, miestna surovina, ručná práca a jedinečnosť).

Takýmto spôsobom boli vytvorené už značky „regionálny produkt PODPOLANIE“, „regionálny produkt HONT“ a regionálnou značkou „regionálny produkt PONITRE“ sa medzi priekopníkov zaraďuje aj Nitriansky kraj. Ďalším pozitívom je, že sa aktivizovali aj iné územia, ktoré sa v blízkej budúcnosti k tejto iniciatíve pridajú. Jednou z dôležitých foriem podpory a propagácie drobných výrobcov a remeselníkov je aj zabezpečenie účasti na početných sprievodných podujatiach, akými sú napr. veľtrhy, výstavy, konferencie, workshopy, jarmoky a iné kultúrne podujatia.

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja
Odbor strategických činností
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

v spolupráci s

MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA
MAS Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.

Bližšie informácie o regionálnej značke na www.produktponitrie.sk .