Registrácia v ITMS2014+ a samotné predkladanie žiadosti o NFP sú aktívne

10.10.2016 10:10

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že registrácia žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS2014+ je aktívna a zároveň je možné začať predkladať žiadosti o NFP aj fyzicky na riadiaci orgán.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že formulár žiadosti o NFP (súbor excel) zverejnený na stránke programu je záväzný a iba ten sa predkladá v papierovej verzii na riadiaci orgán.


Pred vyplnením žiadosti o NFP vo verejnej časti ITMS2014+ žiadateľ najskôr vyplní formulár žiadosti o NFP (súbor excel) zverejnený na stránke programu, ktorý je záväzný. Následne údaje uvedené v tomto formulári žiadosti o NFP žiadateľ zadáva do formuláru žiadosti o NFP vo verejnej časti ITMS2014+, a to v rozsahu uvedenom v tomto dokumente. Niektoré údaje, ktoré je potrebné uvádzať vo formulári žiadosti o NFP (súbor excel) zverejnenom na stránke programu, sa v ITMS2014+ uvádzajú iným spôsobom, resp. v menšom rozsahu. 

Vygenerovaný kód žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS2014+ žiadateľ uvedie vo formulári žiadosti o NFP (súbor excel) zverejnenom na stránke programu.

Žiadateľ po vyplnení žiadosti v ITMS2014+ žiadosť o NFP negeneruje (netlačí) vo formáte .pdf a nepredkladá ju na riadiaci orgán.

Žiadateľ pri predkladaní žiadosti o NFP (súbor excel) na riadiaci orgán postupuje podľa pokynov uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP v časti 1.6 Miesto a spôsob podania žiadosti o NFP.

Žiadateľ pri vypĺňaní žiadosti v ITMS2014+ postupuje podľa priložených pokynov:

Pokyny k vyplneniu formularu ZoNFP cez ITMS2014+.pdf + Priloha_1.pdf