ROP 2007 – 2013 v Nitrianskom kraji a príležitosti pre región v rokoch 2014 - 2020

26.02.2015 15:29

Partnerstvo založené na skutočnej kooperácii, ekonomická efektívnosť a dôraz na kontrolu vyžadujúcu vysoký stupeň zodpovednosti za verejné zdroje. Spolu s územnými výzvami s dopadom na región, s orientáciou na výsledky a synergickým efektom aktivít sú to zásadné princípy, na ktorých je postavené nové programové obdobie a nový regionálny operačný program. Tieto informácie boli súčasťou vystúpenia predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu na výročnej konferencii pod názvom: ROP 2007 – 2013 v Nitrianskom kraji a príležitosti pre región v rokoch 2014 – 2020, ktorá sa konala z iniciatívy Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom (SO/RO) pre Regionálny operačný program (ROP) v utorok 24. februára v priestoroch Agroinštitútu.

Konferenciu, ktorej cieľom bolo zhodnotiť podporu ROP a územné rozmiestnenie zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v podmienkach kraja v minulom programovom období 2007 – 2013, ale aj poskytnúť informácie o novom Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP), otvorila vedúca SO/RO v NSK Daniela Frajková. Na rokovaní zazneli aj informácie o nových nástrojoch integrovaného územného rozvoja, o východiskách pre tvorbu koncepcie mestského rozvoja a o finančných zdrojoch európskych štrukturálnych a investičných fondov pre udržateľný mestský rozvoj.

Ako pri hodnotení minulého programového obdobia zdôraznil predseda NSK Milan Belica, pri vstupe do rokov 2007 – 2013 sa viedli mnohé diskusie a stretnutia na rozličných úrovniach najmä k dvom základným témam. Prvou bola výška regionálnych alokácií vo finančnom pláne ROP, teda spravodlivé rozvrhnutie zdrojov pre kraje, čo sa podarilo dohodnúť v roku 2008 na úrovni premiéra a vlády SR. Predseda NSK ocenil, že najmä v posledných dvoch rokoch sa približne dorovnali skutočné a plánované regionálne alokácie pre Nitriansky kraj. Išlo hlavne o výzvy na regionálne cesty, pamäťové a fondové kultúrne inštitúcie a pre obce postihnuté povodňami v roku 2010. Druhou hlavnou témou na začiatku programového obdobia 2007 – 2013 bolo zapojenie samosprávnych krajov do decentralizácie výkonu pri implementácii ROP, aby sa schvaľovací proces k projektom dostal čo najbližšie k regiónom a o finančných prostriedkoch sa rozhodovalo priamo v nich. V tejto súvislosti v každom samosprávnom kraji vznikol Sprostredkovateľský orgán pre ROP.
V júni 2008 minister výstavby a regionálneho rozvoja SR oficiálnym zmluvným dokumentom delegoval Nitrianskemu samosprávnemu kraju kompetencie pri výkone troch decentralizovaných opatrení ROP. Najznámejšie a u nás aj najsilnejšie bolo opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel – podporu v Nitrianskom samosprávnom kraji získalo 118 projektov. Teší, že prostriedky vo výške takmer 70 mil. eur určené pre regeneráciu sídiel priniesli viditeľné zmeny vo vzhľade mnohých obcí a miest, čím sa stáva atraktívnejší aj celý kraj.

Podiel predstaviteľov miest a obcí, ktorí vynaložili v minulom programovom období veľké úsilie pre úspešnosť ROP (v Nitrianskom kraji je čerpanie zazmluvnených zdrojov na úrovni 78 percent), ocenil predseda ZMOS a primátor Nitry Jozef Dvonč. Uplatňovanie princípu partnerstva a kooperácie v novom programovom období ilustroval J. Dvonč na spoločnom memorande Nitrianskeho samosprávneho kraja a mesta Nitra. Jeho podpísaním v septembri minulého roka Milan Belica a Jozef Dvonč deklarovali vôľu podieľať sa na tvorbe a realizácii regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) a integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti.
V druhom bloku konferencie zameranom na prípravu kraja v novom programovom odbobí 2014 – 2020 vystúpil k pravidlám IROP Emil Pícha zo sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Daniela Frajková na jeho prezentáciu nadviazala informáciou o RIÚS, ktorá bude implementačným nástrojom IROP v podmienkach kraja. Zdôraznila, že gestorom prípravy a implementácie RIÚS je Nitriansky samosprávny kraj. O integrovanom prístupe k mestskému rozvoju v SR hovorila Erika Horanská z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja. Hlavná autorka Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR Andrea Hagovská podčiarkla v diskusii nevyhnutnosť prepájať integrované nástroje územného rozvoja a informovala aj o komunitne riadenom miestnom rozvoji. Ocenila dobré výsledky NSK v práci s miestnymi akčnými skupinami a v podpore nástroja LEADER.

Na výročnej konferencii SO/RO pre ROP sa zúčastnili predstavitelia miestnej a regionálnej samosprávy a sociálno-ekonomickí partneri z celého Nitrianskeho kraja.

Zdroj: UNSK