Rovnosť príležitostí ako jedna z priorít SK PRES

12.09.2016 16:09

Posun v dosahovaní rovnosti žien a mužov či chudoba žien boli hlavnými témami stretnutia skupiny na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť. V rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie ho v dňoch 7. a 8. septembra organizovalo v Bratislave Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Skupina prerokovala okrem iného aj správu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť o chudobe žien, ktorá je jednou z kritických oblastí Pekinskej akčnej platformy. Týmto dokumentom, prijatým v roku 1995 na 4. medzinárodnej konferencii OSN o ženách v Pekingu, sa 197 vlád sveta zaviazalo prijať konkrétne opatrenia na zlepšenie života a postavenia žien. O jej vypracovanie požiadalo slovenské predsedníctvo, ktoré do svojich priorít zaradilo aj oblasť rovnosti príležitostí. Správa skúma vývoj počas rokov 2007 až 2014 v oblasti zmierňovania chudoby žien a mužov. Poslúži ako východiskový podklad k Záverom Rady, ktoré by mala prijať v decembri Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti. Ako zo správy vyplýva, ženy sú vystavené vyššiemu riziku chudoby počas celého života, a to aj v rámci znevýhodnených skupín obyvateľstva. Môžu za to predovšetkým rodové nerovnosti na trhu práce, ktoré sa prejavujú najmä v nižšej priemernej miere zamestnanosti žien z dôvodu starostlivosti o rodinu. Rovnako aj v ich častejšom zamestnávaní na čiastočný či dočasný pracovný úväzok.

Skupina sa stretáva pravidelne každý polrok v krajine predsedníctva. Rokovaniu v Bratislave predchádzalo zasadnutie predsedníckeho tria za účasti Európskej komisie, zástupcu Rady EÚ, Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť a zastúpení predsedníckych krajín Luxemburgu, Holandska, Slovenska a Malty. Samotný program TRIA v oblasti rodovej rovnosti sa riadi tzv. Deklaráciou predsedníckeho TRIA, ktorú podpísalo Holandsko, Slovensko a Malta v decembri 2015.

Dôležitosť problematiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny venuje problematike rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí zvýšenú pozornosť. Pred stretnutím skupiny diskutoval minister Ján Richter s riaditeľkou Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť Virginiou Landbakk najmä o úlohe inštitútu pri podpore predsedníctva, ako aj o možnej spolupráci do budúcnosti. Riaditeľku Landbakk informoval nielen o našich aktivitách počas polročného predsedníctva, ale aj o pokrokoch, ktoré Slovensko v problematike rovnosti žien a mužov dosiahlo v posledných rokoch. Vyzdvihol najmä naše pozitívne skúsenosti pri podpore flexibilných foriem zamestnávania matiek a pri zriaďovaní detských kútikov, ktoré prispievajú k zosúlaďovaniu rodinného a pracovného života. Virginia Landbakk ocenila, že Slovensko má v tejto oblasti pozitívne výsledky, aktívne presadzuje agendu a pripravuje veľmi konkrétne aktivity a návrhy.