Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020“

03.10.2013 13:16
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupné na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR
 
Stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu„Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020“ je možné predkladať najneskôr do 13. 10. 2013 na adresu:
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
 

fax: (02) 60 20 16 76