ROZVOJ MIESTNYCH ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB

28.10.2015 13:09

Operačný program
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie
7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie
7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Číslo výzvy
12/PRV/2015

Dátum vyhlásenia výzvy
27.10.2015

Dátum uzavretia výzvy
23.03.2016

Oprávnené aktivity

Aktivita 1: investície súvisiace s vytváraním podmienok per trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry

Aktivita 2:  investície zamerané na zriadenie nových domov smútku, ich prístavbu, prestavbu, rekošntrukciu a modernizáciu, vrátane ich okolia

Aktivita 3: investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých  tzv. divokých skládok odpadov, resp. opusteného odpadu

Aktivita 4: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavby/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.

Aktivita 5: investície do využívania OZE vrátane investícii spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícii do miestnych služieb

Aktivita 6: investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)

Oprávnený žiadateľ

  • Obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)
  • Združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do 1 000 vrátane)

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinutú regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj)

Finančná alokácia výzvy

26 000 000 Eur

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.apa.sk/index.php?navID=547