ROZVOJ POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV A PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

19.09.2015 12:01

Operačný program
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie
6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Podopatrenie
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Číslo výzvy
7/PRV/2015

Dátum vyhlásenia výzvy
19.06.2015

Dátum uzavretia výzvy
21.09.2015

Oprávnené aktivity

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu v menej rozvinutých regiónoch (mimo Bratislavského kraja)

Účelom poskytnutia pomoci je podpora investícii do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností prostredníctvom pomoci na počiatočnú investíciu na:

 • hmotné a nehmotné aktíva spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou (oblasť 1) – v rámci danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia alebo modernizácia priestorov a areálov na daný účel alebo predmet projektu, vrátane vnútorného vybavenia, nákupu technológií, strojov, zariadení a pod., v nadväznosti na založenie nového podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti;
 • hmotné a nehmotné aktíva spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu (oblasť 2) – v rámci danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia alebo modernizácia priestorov a areálov na daný účel alebo predmet projektu, na vykonávanie činností alebo poskytovanie služieb spojených s danou cieľovou skupinou, vrátane vnútorného vybavenia, nákupu zariadení a pod. v nadväznosti na založenie nového podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti;
 • hmotné a nehmotné aktíva na spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ, vrátane využívania OZE (oblasť 3 a 4) – v rámci danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia alebo modernizácia priestorov a areálov na daný účel alebo predmet projektu, vrátane vnútorného vybavenia, nákupu zariadení a pod. v nadväznosti na založenie nového podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti;

 

Za počiatočnú investíciu sa považuje  investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka založenia nového podniku, rozšírenia kapacity existujúceho podniku, diverzifikácie výroby podniku na produkty  alebo služby, ktoré sa predtým v podniku nevyrábali alebo neposkytovali;

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu v ostatných regiónoch (Bratislavský kraj)

Oprávnené aktivity sú investície súvisiace so zameraním tejto výzvy podľa bodu 2.2.3.3

Oprávnený žiadateľ

Oprávneným žiadateľom (konečným prijímateľom) sú podniky v zmysle čl. 107 ZFEÚ t.j. subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť bez ohľadu na ich právny status a spôsob financovania, ktoré sú:

A. v prípade investícii spojených s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou (oblasť 1):

 • Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z lesníckej výroby na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30%, ktoré obhospodarujú lesy vo vlastníctve:
  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním.
 • Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z akvakultúry na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30%.
 • Nepoľnohospodárske, nelesnícke a neakvakultúrne mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach (v zmysle Prílohy I  nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014).
 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby (mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky v zmysle Prílohy I nariadenia (EÚ) č.651/2014), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania Žiadosti o NFP (ďalej len „ŽoNFP“), predstavuje minimálne 30%.

B. v prípade investícii  spojených s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu (oblasť 2):

 • Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z lesníckej výroby na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30%, ktoré obhospodarujú lesy vo vlastníctve:
  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním.
 • Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z akvakultúry na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30%.
 • Nepoľnohospodárske, nelesnícke a neakvakultúrne mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach(v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014).
 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby (mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky v zmysle Prílohy I nariadenia (EÚ) č.651/2014), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30%.

C. Oprávnenými žiadateľmi (konečnými prijímateľmi) v prípade investícii  spojených so spracovaním a uvádzaním na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ uvedenej v prílohe 3.6 tejto výzvy , vrátane využívania OZE(oblasti  3 a 4):

 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby (mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky v zmysle Prílohy I nariadenia (EÚ) č.651/2014), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30%.
 • Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z lesníckej výroby na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30%, ktoré obhospodarujú lesy vo vlastníctve:
  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním.
 • Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry), ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z akvakultúry na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30%.

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj). Nepoľnohospodárske, nelesnícke a neakvakultúrne mikropodniky a malé podniky (v zmysle Prílohy I  nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014) môžu realizovať projekty len vo vidieckych oblastiach. Vidieckou oblasťou sa rozumie celé územie SR, okrem všetkých krajských miest, s výnimkou ich prímestských častí do 5 000 obyvateľov (vrátane).

Miera spolufinancovania

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky:
55 % v nasledovných krajoch SR: PO, KE, BB, ZA;
45% v nasledovných krajoch SR: TN, NR, TT, BA.

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre stredné podniky:
45 % v nasledovných krajoch SR: PO, KE, BB, ZA;
35% v nasledovných krajoch SR: TN, NR, TT, BA.

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre veľké podniky:
35 % v nasledovných krajoch SR: PO, KE, BB, ZA;
25% v  nasledovných krajoch SR: TN, NR, TT, BA

 

Finančná alokácia výzvy

Oblasti Spolu    MRR Ostatné R
Oblasti celkom 75 000 000 72 000 000 3 000 000
Oblasť č. 1: Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou 60 000 000 58 000 000 2 000 000
Oblasť č. 2,3 a 4: Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori
a občania so zníženou schopnosťou pohybu
a spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ vrátane OZE a poskytovania služieb.
15 000 000  14 000 000 1 000 000
       

Iné informácie

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt

Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 3 mil. Eur

Ostatné regióny (Bratislavský kraj): 440 tis. Eur

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.apa.sk/index.php?navID=522