Rozvoj samosprávy je spravidla bez jasných a strategických zámerov

09.12.2016 12:37

Najvyšší kontrolný úrad SR zrealizoval kontrolnú akciu zameranú na účinnosť vynakladaných verejných prostriedkov na komunálne služby. Boli pritom použité kontrolórske postupy a techniky vychádzajúce z medzinárodných kontrolórskych štandardov ISSAI pre výkonnostnú kontrolu. Kontrola predovšetkým poukázala na to, že obce napriek schváleným programom rozvoja nevyužívajú svoje rozpočty systémovo podľa programov, ale podľa aktuálnej potreby a možností, čím nezabezpečujú účinné využitie verejných prostriedkov.

Slovenská samospráva svoj strategický rozvoj zakladá skôr na intuitívnom pohľade na riešenie horúcich, každodenných problémov, ako na cielenom a plánovanom rozvoji obce, mesta, ktorý by vychádzal z dôkladnej analýzy, definovania merateľných cieľov a modelovania udržateľných projektov. Nielen na národnej, ale aj na miestnej úrovni sa ukazuje, že dlhodobý rozvoj, rozhodovanie o strategických projektoch je viac-menej výsledkom náhodného, a nie cieleného, vecne i analyticky obhájiteľného rozhodovania.

Odporúčania:

Najvyššia kontrolná inštitúcia na základe zistení kontrolórov predložila odporúčania nielen obciam, ale aj viacerým ministerstvám. Rezortu financií úrad odporučil, aby vypracoval podrobnú a právne záväznú metodiku, procesný postup pre prípravu, realizáciu a vyhodnocovanie strategických dokumentov, akým PHSR bezpochyby je. Taktiež odporučil posilniť význam PHSR, ktorý by mal byť záväzný a následne premietnutý do rozpočtu. Ministerstvo životného prostredia upozornil na včasné vypracovanie programu odpadového hospodárstva, aby nebol spracovaný so spätnou platnosťou, čo sa pri kontrole ukázalo ako problém. Rezort dopravy má zabezpečiť, aby v zákone určil minimálne obsahové štandardy technickej evidencie miestnych komunikácií. Kontrolóri odporúčajú obciam venovať zvýšenú pozornosť spracovaniu a priebežnej aktualizácii PHSR a aby následne pri tvorbe programového rozpočtu vychádzali zo zámerov a cieľov PHSR.

Kontrolóri NKÚ SR konštatujú, že pokiaľ chcú obce zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze dostávajú ich obyvatelia a využívať verejné prostriedky tak, aby ich manažment viedol k trvalo udržateľnému rozvoju, je nutné, aby si uvedomili kľúčovú úlohu plánovania a programového rozpočtovania. Vzhľadom na to, že obce nepociťovali zo strany štátu takmer žiadnu metodickú podporu pri programovom rozpočtovaní a zostavovaní PHSR, privítali výsledky a odporúčania tejto kontrolnej akcie.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe:

https://bit.ly/2gr8Cz3

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2ha4v96