S energiou rozumne a efektívne_12. medzinárodná konferencia

30.08.2016 09:30

Základné informácie

Ročník: 12.
Termín: 26. - 28. október 2016

Téma konferencie: 
„S energiou rozumne a efektívne“

Miesto konania: Hotel LUX Banská Bystrica

Medzinárodná konferencia "enef" je zameraná prierezovo na problematiku energetickej efektívnosti. Počas svojej vyše dvadsaťročnej histórie získala pevné miesto na slovenskom trhu energetických konferencií. Konferencia "enef" sa koná každý druhý rok od roku 1994. Tento rok ponúka svojou náplňou najnovšie informácie už 12-ty krát. Aj teraz organizátori pripravili zaujímavý a atraktívny program, ktorý je zameraný na predstavenie súčasných trendov zvyšovania energetickej efektívnosti, ako i nových progresívnych technológií, umožňujúcich znižovať energetickú náročnosť. Predstavia sa progresívne trendy v meraní a riadení spotreby energie, nové prístupy pri poskytovaní energetických služieb a možností využitia podporných programov na realizáciu energeticky efektívnych projektov. 12. ročník konferencie "enef" dáva tiež priestor pre trvalo udržateľné racionálne využívanie energie aj s ohľadom na životné prostredie, pre alternatívne zdroje energie, uskladňovanie energie a jej efektívne využívanie v budovách a doprave.

Organizátori veria, že navrhnutý program aj tentoraz upúta pozornosť širokej odbornej aj laickej verejnosti a bude tiež prínosom pre napĺňanie strategických a lokálnych cieľov energetickej politiky.


Tematické okruhy konferencie:

Úvodné plenárne zasadnutie

1.  Energetická efektívnosť ako alternatívny zdroj energie

 • Pohľad EU a národný pohľad na danú problematiku
 • Financovanie projektov energetickej efektívnosti
 • Praktické príklady realizácie projektov

2.  Súčasnosť a budúcnosť elektromobility

 • Stratégia rozvoja
 • Bariéry a ich prekonávanie
 • Perspektívy bezobslužného riadenia automobilov

3.  Inteligentné meracie a riadiace systémy

 • Možnosti IMS pri integrácii merania energetických médií a vody
 • Riešenia pre technológie
 • Riešenia pre administratívne a obytné budovy
 • Benefity z nasadenia IMS v distribúcii elektriny pre PDS a pre odberateľov
   

4.  Slnečná energia a jej súčasné možnosti využitia

 • Limity jednotlivých technológií
 • Platná legislatíva a praktické skúsenosti
 • Podporný program Zelená domácnostiam 

5.  Zelené budovy  - o efektívnosti nielen energetickej

 • Postavenie zelených budov na slovenskom trhu
 • Vnútorné prostredie v zelených budovách
 • Energetická náročnosť zelených budov
 • Dopady na životné prostredie: zelená budova vs budova s takmer nulovou spotrebou energie

6.  Možnosti a technológie pre uskladnenie energie

 • Súčasné technológie pre uskladenie elektrickej energie
 • Vývoj a perspektívy skladovania energie
 • Akumulácia tepelnej energie

7.  Energetika a životné prostredie

 • Energetické využitie odpadov
 • Využívanie biomasy v energetike a kritériá jej udržateľnosti
 • Environmentálne hodnotenie energetickej efektívnosti
 • Požiadavky európskej legislatívy na stredne veľké spaľovacie zariadenia
 • Ochrana ovzdušia verzus energetická efektívnosť

8.  Alternatívne zdroje energie ako udržateľná voľba

 • Blízka a vzdialená budúcnosť ako udržateľné riešenie pre životné prostredie
 • Prínosy a riziká riešení
 • Efektívne využívanie domácich zdrojov primárnych obnoviteľných surovín
   

Konferencia je určená pre široké spektrum účastníkov:

- výrobcov, dodávateľov a odberateľov energie a energetických komodít
- energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
- spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
- zástupcov štátnej správy a samosprávy
- vlastníkov a správcov priemyselných, obchodných a bytových objektov
- mimovládne organizácie
- vzdelávacie a výskumné organizácie

CENNÍK ÚČASTI NA KONFERENCII ENEF 2016

ÚČASTNÍCKE POPLATKY DO 15.10.2016:

 

 

 

 

 

 

ÚČASŤ V DŇOCH

cena vložného bez DPH

   DPH 20%

 cena celkom s DPH

26.-28.10.2016

                    205,00 €

     41,00 €

               246,00 €

1. deň - 26.10.2016

                    125,00 €

     25,00 €

               150,00 €

2. deň - 27.10.2016

                    125,00 €

     25,00 €

               150,00 €

3. deň - 28.10.2016

                      75,00 €

     15,00 €

                 90,00 €

 

 

 

 

ÚČASTNÍCKE POPLATKY OD 16.10.2016:

 

 

 

 

 

 

ÚČASŤ V DŇOCH

cena vložného bez DPH 

   DPH 20%

 cena celkom s DPH

26.-28.10.2016

                      225,00 €

     45,00 €

               270,00 €

1. deň - 26.10.2016

                      141,67 €

     28,33 €

               170,00 €

2. deň - 27.10.2016

                      141,67 €

     28,33 €

               170,00 €

3. deň - 28.10.2016

                        83,33 €

     16,67 €

               100,00 € 

ZĽAVA 20% PRE ČLENOV AEE.

Formy prezentácie firiem na konferencii
Firmy majú možnosť prezentovať sa na konferencii formou:
- výstavnej expozície po vyplnení objednávkového formulára (samostatný banner na webe)
- workshopu mimo hlavný program v samostatnej miestnosti - 1,5 hod. / 300 EUR bez DPH
- firemnej prezentácie v samostatnej miestnosti - 1,5 hod. / 300 EUR bez


ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania konferencie:
Hotel LUX Banská Bystrica, ktorý sa nachádza v blízkosti železničnej a autobusovej stanice, pod Pamätníkom SNP na Námestí slobody. Viac informácií na www.hotellux.sk.

Účastnícke poplatky:
Účastnícky poplatok zahŕňa vložné na prednášky, občerstvenie počas prestávok, obed, účasť a občerstvenie na bankete a neformálnom diskusnom fóre, prístup k elektronickému zborníku po skončení konferencie. Ceny sú stanovené dohodou podľa Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a zákona o DPH č. 222/2004 Z.z.
Účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom na účet:
Tatra banka, a.s., pobočka Banská Bystrica
č. účtu: 2629131592/1100
IBAN: SK42 1100 0000 0026 2913 1592
KS: 0308, VS: IČO účastníka
najneskôr do termínu zahájenia konferencie.

Príjemca prihlášky a platby - organizátor konferencie:
Ján Mesík - MEEN, T.Vansovej 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 17800391, DIČ: 1020549662, IČ DPH: SK1020549662
Firma zapísaná na ObÚ Banská Bystrica, č.živn.registra: 601-3694
Tel./fax: 421 48 4143356, mobil: 421 903 560 342, e-mail: meen@meen.sk

Na základe záväznej prihlášky a prijatej platby bude účastníkovi vystavená faktúra - riadny daňový doklad, ktorá bude zaslaná na adresu účastníka konferencie.

Účasť je možné zrušiť písomne pred konferenciou. Zrušenie účasti viac ako 10 dní pred začatím konferencie nepodlieha poplatku. Pri zrušení účasti 10 dní a menej pred začatím konferencie je stornovací poplatok 50%. Pri neúčasti prihláseného účastníka alebo náhradníka sa účastnícky poplatok nevracia. Meno náhradníka prosíme oznámiť v predstihu.

Ubytovanie
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník sám.
Ponuka ubytovania - pozri banner "Ubytovanie"


INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

Otvorenie konferencie: 26.10.2016 o 9,30 hod.
Záver konferencie:       28.10.2016 o 14,00 hod.

Prezencia:                 26.10.2016 od 8,00 -  9,30 hod.
                                  27.10.2016 od 7,30 -  8,45 hod.
                                  28.10.2016 od 7,30 -  8,45 hod.

Rokovací jazyk:         slovenský, český

                                  zabezpečené je konzekutívne tlmočenie

Zdroj: https://www.enef.eu/2016/