Samosprávy a mimovládne organizácie môžu žiadať o finančné prostriedky na komunitné centrá

26.05.2017 13:54

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - OPLZ-PO6-SC613-2017-2.

Vyhlásená - 26. mája 2017

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 30. november 2017

Bližšie informácie k vyhlásenej výzve nájdete: https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=dalsia-vyzva-zamerana-na-vystavbu-modernizaciu-a-rekonstrukciu-komunitnych-centier