Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania (Schéma DM - 3/2016)

19.05.2016 11:17

Schéma DM - 3/2016 s názvom Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania bola dňa 17.05.2016 zverejnená v Obchodnom vestníku na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje predkladá využívanie schém pomoci de minimis v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Nariadením Komisie č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.  Schéma DM - 3/2016 bude uplatňovaná v rámci prioritnej osi 1 Vzdelávanie, Operačného programu Ľudské zdroje.
 
V rámci tejto schémy je možné poskytnúť pomoc na zvýšenie kvality a inkluzívnosti vzdelávacieho systému pri zabezpečení rovnakého prístupu ku vzdelaniu vrátane uplatniteľnosti žiakov v nadväzujúcom stupni vzdelávania, resp. na trhu práce. Pomoc ďalej bude prispievať k rozvoju kvalitného odborného vzdelávania zosúladeného s potrebami a požiadavkami trhu práce vrátane posilnenia praktickej prípravy u zamestnávateľa ako aj k zvýšeniu kvality VŠ vzdelávania a jeho previazania s praxou, s dôrazom na podporu výsledkovo-orientovaného vzdelávania a profesijne orientovaných študijných programov v spolupráci so zamestnávateľmi. Zároveň pomoc má uľahčiť rozvoj celoživotného vzdelávania a zvýšiť účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní vrátane podpory uznávania výsledkov vzdelávania.
 
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré je riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje
 
Vykonávateľom schémy: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré je sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os Vzdelávanie, operačný program Ľudské zdroje
 
Prijímateľom pomoci sa rozumie subjekt definovaný v § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 292/2014, resp. subjekt vymedzený v § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014, t.j. prijímateľom môže byť aj partner. Prijímateľom pomoci môžu byť mikro, malé a stredné podniky, a veľké podniky, ktoré vykonávajú, resp. plánujú vykonávať vzdelávacie aktivity v oblasti regionálneho školstva, vysokého školstva a ďalšieho/ celoživotného vzdelávania.

Bližšie informácie a podrobnosti nájdete v texte Schémy:
   

 

Zdroj: MŠVVaŠ SR