Schodok štátneho rozpočtu sa v novembri medziročne znížil o viac ako 1,1 miliardy eur

01.12.2015 09:38

Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu novembra 2015 medziročne vyššie o 2,9 mld. eur, čo predstavuje nárast až o 27,2 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli vyššie o 1,81 mld. eur, čo je len 13,8 %. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu novembra schodok vo výške 1,18 mld. eur. Uvedené hospodárenie štátneho rozpočtu znamenalo medziročné zníženie schodku až o 1,12 mld. eur, resp. 48,7 %.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 1,269 mld. eur, čo je v percentuálnom vyjadrení 15,2%. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný u dane z príjmov právnických osôb vo výške 672 mil. eur, u dane z pridanej hodnoty vo výške 579 mil. eur, a u spotrebných daní vo výške 73,1 mil. eur. Medziročný pokles bol zaznamenaný u dane vyberanej zrážkou 13,4 mil. eur a u dane z medzinárodného obchodu a transakcií o 2,8 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 2,31 mld. eur. 

Pozitívne sa vyvíjali aj výdavky na obsluhu štátneho dlhu, ktoré medziročne klesli o 111 mil. eur, resp. o 9,3 %. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 1,64 mld. eur,  s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania vo výške 296 mil. eur.