Schválené programy cezhraničnej spolupráce 2014-2020

26.09.2014 12:00

Vláda Slovenskej republiky na svojej 123. schôdzi

pod bodom 13 schválila s pripomienkou:  Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Maďarsko 2014-2020;

pod bodom 14 schválila: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko -Slovenská republika 2014-2020;

pod bodom 15 schválila: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Rakúsko 2014-2020;

pod bodom 16 schválila: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2014-2020;

https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/761