Semináre Ako správne postupovať pri vykonávaní verejného obstarávania

04.11.2014 14:02

S cieľom upozorniť prijímateľov pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie na najčastejšie nedostatky pri verejnom obstarávaní pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (UVO) dva bezplatné semináre, ktoré sa uskutočnia 5. a 12. novembra 2014 v Bratislave.

Nedostatky pri verejnom obstarávaní a nekompletnosť dodaných podkladov sú jedným z najčastejších dôvodov komplikácií pri realizácii projektov, ktoré dostali šancu využiť prostriedky zo štrukturálnych fondov. Vďaka iniciatíve SIEA a ÚVO majú zástupcovia podnikateľských subjektov, ktorých žiadosti boli schválené, možnosť získať informácie priamo od špecialistov, ktorí sa podieľajú na kontrole zaslaných podkladov.

Semináre sú určené predovšetkým pre tých prijímateľov nenávratných finančných príspevkov realizujúcich projekty v rámci štyroch výziev z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorí zatiaľ nepredložili dokumentáciu vykonaného verejného obstarávania na administratívnu kontrolu alebo verejné obstarávanie doteraz nevyhlásili. Prednášky sú pripravené primárne pre zástupcov podnikateľských subjektov, ktorí na seba preberajú zodpovednosť za realizáciu projektu pri podpise zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.

Semináre sa týkajú štyroch výziev OP KaHR, konkrétne sú to výzvy KaHR-111SP-1201, KaHR-31SP-1201, KaHR-21SP-1301 a KaHR-111DM-1301.

Termíny a miesta seminárov:

5. 11. 2014 - Bratislava, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka I. poschodie

12.11.2014 - Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, konferenčná miestnosť „Gallery“ 1.poschodie

Program seminárov:

09,45-10,00  Registrácia účastníkov
10,00-11,00  Najčastejšie nedostatky pri vykonávaní verejného obstarávania z pohľadu Úradu pre verejné obstarávanie
11,00-11,30  Najčastejšie nedostatky zdokumentované v doteraz vykonaných administratívnych kontrolách verejných obstarávaní
11,30-12,00  Otázky, diskusia, konzultácie

Organizačné informácie:

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miestností odporúčame záujemcom o účasť na seminároch, aby sa vopred zeregistrovali. Účasť je potrebné potvrdiť na e-mailovej adrese alena.zemanova@siea.gov.sk. V e-maili je potrebné uviesť meno prihláseného a názov prijímateľa - organizácie.