SIEA vydala usmernenie pre zhotoviteľov k poskytovaniu informácií o projekte Zelená domácnostiam

01.12.2015 12:59

 

S cieľom stanoviť rovnocenné podmienky pre všetkých zhotoviteľov, ktorí propagujú možnosti získať príspevok na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z projektu Zelená domácnostiam, vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra usmernenie k pravidlám poskytovania informácií.

 

Základné pravidlá poskytovania informácií verejnosti sú upravené v zmluve o preplácaní poukážok medzi SIEA a zhotoviteľom, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž. „V usmernení sú uvedené konkrétne formy, ako v zmluve stanovené povinnosti týkajúce sa komunikácie splniť. Majitelia rodinných a bytových domov by tak mali priamo z propagačných materiálov a aktivít zhotoviteľov zistiť, z akých prostriedkov sú poukážky preplácané a kde nájdu komplexné informácie o projekte," uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.

 

Zmluvné ustanovenia týkajúce sa komunikácie majú zamedziť predovšetkým situáciám, kedy pri propagácii príspevkov vo forme poukážok nebol jednoznačne uvedený zdroj financovania. Zhotovitelia sa v zmluve okrem iného zaviažu, že nebudú v rámci reklamy svojich produktov a služieb súvisiacich s projektom Zelená domácnostiam uvádzať nepravdivé alebo pravdu skresľujúce údaje, ktoré by mohli záujemcov o podporu uviesť do omylu. Ako príklad je uvedená situácia, keď propagačné podklady mohli vzbudzovať očakávanie, že suma uhrádzaná na základe poukážky je vlastným príspevkom zhotoviteľa pre domácnosť, resp. jeho zľavou z ceny inštalácie. V rámci predpísaných formulácií musí byť uvedená aj informácia, že zhotoviteľ je zapísaný do zoznamu oprávnených zhotoviteľov v zmysle všeobecných podmienok projektu, ktoré sú prístupné na stránke zelenadomacnostiam.sk. Záujemca o poukážku je tak vopred upozornený, že si môže overiť, či má zhotoviteľ podpísanú so SIEA zmluvu o preplácaní poukážok, a zároveň má prístup k oficiálnemu zdroju komplexných informácií o projekte.

 

Vďaka informáciám zverejneným na stránke sa môže v pravidlách podpory zorientovať a zistiť, aké ustanovenia by nemali chýbať v zmluve so zhotoviteľom alebo aké sú ďalšie povinnosti zhotoviteľov. Len výnimočne je napríklad v propagačných materiáloch uvedená informácia, že zmluvnou úlohou všetkých oprávnených zhotoviteľov je zabezpečiť aj väčšinu administratívnych povinností spojených s finančným príspevkom a realizáciou riešenia.

 

Pre zhotoviteľov, ktorí chcú pri propagácii využiť aj nové logo projektu Zelená domácnostiam, je k dispozícii dizajn manuál a grafické podklady.

Podmienky podpory 

Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie OZE sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Podpora prebieha v rámci jednotlivých kôl, pre aktuálne spustené prvé kolo, sú definované osobitné podmienky.

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Základné rámce podpory boli stanovené v rámci špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a špecifický cieľa 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v BSK. Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s určeným celkovým inštalovaným výkonom, vďaka čomu bude nahradená energia, na výrobu ktorej by bolo inak potrebné využiť fosílne palivá. Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE je uskutočňovaná prostredníctvom vydávania poukážok, a to v rámci jednotlivých časovo alebo inak ohraničených kôl, pre ktoré sú definované osobitné podmienky. Osobitné podmienky bližšie špecifikujú najmä aktuálne podporovaný typ malých zariadení na využitie OZE, oprávnené územie a ďalšie špecifické podmienky vzťahujúce sa na jednotlivé kolá, to všetko za účelom naplnenia cieľa národného projektu Zelená domácnostiam. Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie. Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:

  1. fotovoltické panely (výroba elektriny);
  2. veterné turbíny (výroba elektriny);
  3. slnečné kolektory (výroba tepla);
  4. kotly na biomasu (výroba tepla);
  5. tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA. Podpora inštalácie zariadení bude v rámci prvého pilotného projektu možná do 31.12.2018, alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení. Viac informácií dostupných na internetovej stránke: https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podmienky-podpory/