Siete medzi mestami

28.04.2017 14:31

Obce a združenia, ktoré dlhodobo spolupracujú na spoločnej téme, môžu mať záujem o vytvorenie siete medzi mestami s cieľom zabezpečiť väčšiu udržateľnosť svojej spolupráce. 

Vytváranie sietí medzi partnerskými obcami/mestami na témy spoločného záujmu je dôležitým prostriedkom umožňujúcim kvalifikované diskusie a výmenu osvedčených postupov. 

Partnerstvo je pevný zväzok, ktorý spája obce. Z tohto dôvodu by sa mal potenciál sietí tvorený radom partnerských zväzkov medzi mestami využiť na rozvoj tematickej a dlhodobej spolupráce medzi mestami. Európska komisia podporuje rozvoj takýchto sietí, ktoré sú dôležité na zabezpečenie štruktúrovanej, intenzívnej a mnohostrannej spolupráce, čím prispievajú k maximalizácii vplyvu programu.

V súlade so všeobecnými cieľmi programu vymedzila Európska komisia po konzultácii s programovým výborom ročné priority. Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s cieľmi programu a so zameraním sa na ročné priority.

Priorita pre rok 2017:

Viac informácií nájdete v ročnom pracovnom programe pre rok 2017 a jeho dodatku.

Od projektov Sietí medzi mestami sa ďalej očakáva:

  • spájanie širokej škály činností týkajúcich sa tém spoločného záujmu, ktorými sa budú účastníci zaoberať v kontexte cieľov alebo ročných priorít programu;
  • definovanie cieľových skupín, ktorých sa zvolené témy osobitne týkajú, a ktoré zahŕňajú členov spoločenstva aktívnych v danej oblasti (t. j. odborníkov, miestne združenia, občanov a skupiny občanov, ktorých sa téma priamo týka atď.);
  • fungovanie ako základ pre budúce iniciatívy a akcie medzi zapojenými mestami v súvislosti s otázkami, ktorými sa zaoberajú, alebo prípadne ďalšími otázkami spoločného záujmu.

Uzávierky pre rok 2017:

1. september 2017 (začiatok medzi 1. januárom 2018 až 30. júnom 2018)

Ďalšie informácie:

Kto môže žiadať?

mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia, všetky úrovne samosprávy, samosprávne združenia a mimovládne organizácie reprezentujúce samosprávy

Koľko má mať projekt partnerov?

Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne zo štyroch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.

Maximálna výška grantu: 150 000 €. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka trvania projektu: 24 mesiacov (2 kalendárne roky)

zdroj: https://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-2/