Siete medzi mestami

03.03.2020 15:36

Obce a združenia, ktoré dlhodobo spolupracujú na spoločnej téme, môžu mať záujem o vytvorenie siete medzi mestami s cieľom zabezpečiť väčšiu udržateľnosť svojej spolupráce.

Vytváranie sietí medzi partnerskými obcami/mestami na témy spoločného záujmu je dôležitým prostriedkom umožňujúcim kvalifikované diskusie a výmenu osvedčených postupov. Partnerstvo je pevný zväzok, ktorý spája obce. Z tohto dôvodu by sa mal potenciál sietí tvorený radom partnerských zväzkov medzi mestami využiť na rozvoj tematickej a dlhodobej spolupráce medzi mestami.

Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s každoročne určenými prioritami programu.

Uzávierka: 1. september 2020, 17:00 SEČ 

Oprávnení žiadatelia: mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia, všetky úrovne samosprávy, samosprávne združenia a mimovládne organizácie reprezentujúce samosprávy

Partneri projektu: Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne zo štyroch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ

Maximálna výška grantu: 150 000€

Maximálna dĺžka trvania projektu: 24 mesiacov (2 kalendárne roky)

Informácie boli zverejnené na stránke: https://www.europapreobcanov.sk/custom/challenges/detail?id=3