Slovenská kronika 2014

18.07.2014 12:48

Národné osvetové centrum v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi a mediálnou podporou týždenníka miest a obcí Obecné noviny vyhlasuje 8. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2014 o najlepšiu kroniku a monografiu obce, mesta.

Cieľ súťaže

Podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest a ich využívania ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov, a tým prehĺbiť pozitívny vzťah k Slovenskej republike ako spoločnej vlasti všetkých jej občanov.

Základné údaje

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR

Odborný garant: Národné osvetové centrum

Realizátor: Národné osvetové centrum

Spoluorganizátori: Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum, Združenie miest a obcí Slovenska

Uzávierka súťaže a konečný termín na zaslanie prihlášok a súťažných materiálov:

30. septembra 2014

Vyhlásenie výsledkov s hodnotiacim rozborovým a odborným seminárom:

november 2014 v Bratislave

Súťažné kategórie: Súťaž sa vyhlasuje v nasledujúcich dvoch kategóriách A, B:

A. Kroniky

A.1 Kronika obce

A.1.1. kronike obce do 1000 obyvateľov;

A.1.2. kronika obce nad 1000 obyvateľov

A.2 Kronika mesta, mestskej časti

A.2.1. kronika krajského a okresného mesta;

A.2.2. kronika mesta a mestskej časti

A.3. Špecifický druh kroniky

A.3.1. kronika občianskeho združenia, spolku, folklórneho súboru, skupiny ľudovej hudby, kronika školy a pod.;

A.3.2. historická kronika, napríklad rodová či rodinná kronika

B. Monografie

B.1. monografia obce

B.1.1 vedecká alebo vedecko-popularizačná;

B.1.2 popularizačná a textovo-obrazová alebo obrazovo-textová

B.2. monografia mesta alebo mestskej časti

B.2.1 vedecká alebo vedecko-popularizačná;

B.2.2 popularizačná a textovo-obrazová alebo obrazovo-textová

B.3 monografia o kultúrnom dedičstve obce, mesta, mestskej časti, mikroregiónu, regiónu

B.3.1 publikácia o svetských či sakrálnych stavebných pamiatkach, pamiatkach ľudovej architektúry, národných kultúrnych pamiatkach a pod.;

B.3.2 publikácia o ľudovom odeve, tradičnom remesle, tradičnej ľudovej strave a pod.

 

Prihlášky do súťaže možno posielať do 30. 9. 2014 na adresu:

Národné osvetové centrum

Námestie SNP 12

812 34 Bratislava 1

 

Na obálku napíšte heslo: "Slovenská kronika"

Podrobnejšie informácie nájdete zverejnené aj na internetovej stránke Národného osvetového centra v priebehu júla 2014.