Slovensko chce eurofondy aj po roku 2020

10.08.2016 12:20

Aj keď sú eurofondy doplnkovým zdrojom financovania potrieb členských štátov, predstavujú významný zdroj podpory rozvojových aktivít v regiónoch SR, ktoré by sa bez nich len ťažko realizovali. Od roku 2007 sa peniaze zo štrukturálnych fondov použili napríklad takto:

Doprava

130 km nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

660 km zmodernizovaných ciest 1. triedy

79 km zmodernizovaných železníc

100 nových a zmodernizovaných vlakov

78 nových električiek

120 nových trolejbusov

 

Životné prostredie

330 km nových rozvodov pitnej vody

1540 km nových kanalizačných sietí

330 vybudovaných a zmodernizovaných zariadení na triedený zber odpadov

138 opatrení na ochranu pred povodňami

130 projektov zameraných na ochranu ovzdušia

Taktiež bol vytvorený národný povodňový varovný a predpovedný systém. Financie z fondov EÚ mali nezanedbateľný význam pri podpore vzdelávania, výskumu a vývoja v našej krajine. Rovnako možno oprávnene konštatovať, že eurofondy za posledné desaťročie významne pomohli k zvýšeniu konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu SR.

Na  programové obdobie 2014 – 2020 boli pridelené finančné prostriedky zo zdrojov EÚ v celkovej výške 15 343 793 992,- EUR. Slovenská republika počas svojho predsedníctva v Rade EÚ začne diskusiu o budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2020. „Úlohou SK PRES je viesť vyváženú diskusiu o  ďalšom smerovaní politiky súdržnosti, ako dôležitého rozvojového nástroja EÚ, z ktorého majú v určitej podobe prínos všetky členské štáty. Význam politiky súdržnosti, vývoj hospodárskej situácie v EÚ a koncentrácia aktivít legislatívneho a nelegislatívneho charakteru predstavujú vhodnú príležitosť na reflexiu tejto politiky EÚ a začiatok diskusie o viacročnom finančnom rámci po roku 2020,“ povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Slovenská republika je významným prijímateľom prostriedkov politiky súdržnosti EÚ a jej využívanie predstavuje najväčšiu štruktúrovanú verejnú investíciu na Slovensku. Význam politiky súdržnosti sa naplno prejavil v zmiernení dopadov globálnej hospodárskej a finančnej krízy na slovenskú ekonomiku, ktorej negatívny efekt bez využitia finančnej podpory  z fondov EÚ by bol výrazne vyšší, a to hlavne na trhu práce. „Na základe odhadov ekonometrického modelu, čerpanie z fondov EÚ umožnilo do roku 2014 vytvoriť v podmienkach SR takmer 80 tisíc dodatočných pracovných miest,“ povedal P.Pellegrini.

Dnes už pravdepodobne na Slovensku nenájdete obec či mesto, ktorého rozvoj by nebol podporený z eurofondov. Ich využívanie pozitívne ovplyvnilo tvorbu pridanej hodnoty vo všetkých sektoroch hospodárstva, ako aj vo všetkých regiónoch SR.