Slovensko má schválené prvé operačné programy

31.10.2014 12:25
Operačný program Kvalita životného prostredia a operačný program Integrovaná infraštruktúra sú dva z celkového počtu desať OP a ich finalizovanie prichádza 10 mesiacov po začitaku nového programového obdobia 2014-2020.

Európska komisia schválila Slovensku Operačný program (OP) Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 až 2020. Informovalo o tom včera Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré je jeho riadiacim orgánom.

Na projekty z envirosektora tak bude k dispozícii viac ako 4,308 miliardy eur, z toho takmer 3,138 miliardy eur z eurofondov a približne 1,17 miliardy eur z národného spolufinancovania.

"Schválením OP Kvalita životného prostredia sa nám otvára možnosť využiť zdroje Európskej únie v prospech obyvateľov Slovenska, zlepšiť ich životné prostredie a zvýšiť kvalitu života. Tieto prostriedky nám umožnia napríklad lepšie obyvateľov chrániť pred povodňami alebo odstraňovať environmentálne záťaže," konštatoval minister životného prostredia Peter Žiga.

Hlavným cieľom programu je podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Program je rozdelený do 5 prioritných osí. Z Kohézneho fondu, v rámci ktorého je oprávneným územím celé územie Slovenskej republiky, budú podporované aktivity v rámci prioritných osí 1 a 2 v celkovej výške viac ako 1,861 mld. Eur. Z toho na podporu aktivít v rámci prioritnej osi 1, zameranej na udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, je vyčlenených viac ako 1,441 mld. Eur a na aktivity v rámci prioritnej osi 2 v oblasti adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami je určených 419,34 mil. Eur.

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja budú podporované aktivity v rámci prioritných osí 3, 4 a 5 v celkovej výške viac ako 1,276 mld. Eur. V rámci prioritnej osi 3 zameranej na podporu riadenia rizík, riadenie mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy je z toho vyčlenených 260,9 mil. Eur. Na podporu aktivít prioritnej osi 4 v oblasti energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch je alokovaných 938,88 mil. Eur a 77 mil. Eur predstavujú zdroje na technickú pomoc v rámci prioritnej osi 5.

O finančnú pomoc budú môcť žiadať subjekty verejného, ako aj súkromného sektora, a teda nielen obce, vyššie územné celky a orgány štátnej správy, ale aj široké spektrum združení, ako aj neziskových organizácií, pôsobiacich v oblastiach podpory operačného programu, ale aj fyzické a právnické osoby, oprávnené na podnikanie vo vymedzených oblastiach.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia je možné nájsť na webovom sídle ministerstva www.minzp.sk v časti „Služby a Infoservis/Projekty EÚ“, alebo na webovom sídle www.opzp.sk v časti „PO 2014-2020“.

Na implementácii operačného programu sa budú spolu s envirorezortom podieľať Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Ministerstvo vnútra (MV) SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako sprostredkovateľské orgány.

Integrovaná infraštruktúra

Európska komisia pred pár dňami odobrila aj vôbec prvý operačný program v poradí  - Integrovaná infraštruktúra. Na základe tohto dokumentu sa budú čerpať prostriedky na dopravu a rozvoj informačnej spoločnosti.

Ďalšími cieľmi operačného programu, ktoré riadi Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sú podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry.

V rámci operačného programu bude MF SR plniť úlohu sprostredkovateľského orgánu zodpovedného za Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, ktorej cieľom bude rozvíjať projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti zo súčasného programového obdobia, ako aj implementácia najnovších trendov v oblasti digitálnej ekonomiky.

Prostriedky budú investované do rozvoja elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, riešenie komplexných životných situácií, cezhraničnej interoperability a zvýšenie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát. Zároveň bude prostriedkami IKT podporená prebiehajúca reforma verejnej správy, vrátane ďalšieho rozširovania vládneho cloudu. V neposlednom rade by sa malo z vyčlenených prostriedkov pre Prioritnú os 7 zabezpečiť pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s.

Schválenie operačných programov neznamená, že sa hneď začína čerpanie prostriedkov. Riadiace orgány musia najprv pripraviť súvisiacu dokumentáciu, anjmä príručky pre žiadateľov a hodnotiteľov, pred tým, že sa zverejnia prvé výzv v rámci operačných programov. 

Zdroj: EurActiv.sk/TASR