Slovensku ostáva z eurofondov nevyčerpaná tretina

19.01.2015 13:00
Ku koncu roka 2014 vyčerpalo Slovensko zo svojej celkovej alokácie 63,24 %.

Slovensku sa ku koncu minulého roka podarilo vyčerpať 63,24 % eurofondov z celkovej sumy 11,62 miliardy eur určenej na roky 2007 až 2013.

Oproti prvému polroku 2014 sa čerpanie v druhej polovici roka zvýšilo o 7,82 percentuálneho bodu a dosiahlo 7,26 miliardy eur. Vyplýva to zo správy o čerpaní fondov Európskej únie (EÚ) od 1. júla do 31. decembra 2014, ktorú Úrad vlády SR predložil do pripomienkového konania.

Vyhlásených ku koncu roka 2014 bolo 637 výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekty v rámci 14 operačných programov (OP), z toho ukončených a platných je podľa správy 530.

Zazmluvnené finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie boli k 31. decembru na úrovni vyše 11,98 miliardy eur, čo predstavuje 104,39 % celkovej alokácie na končiace sa programové obdobie. Kontrahovanie za posledných šesť mesiacov minulého roka narástlo o 3,77 percentuálneho bodu. Nezazmluvnených za všetky operačné programy je ešte približne 160,66 milióna eur.

Najvyšší nárast čerpania na úrovni vyše 14 percentuálnych bodov dosiahli v sledovanom období operačné programy Informatizácia spoločnosti a Vzdelávanie, ďalej Doprava a Výskum a vývoj. Pokles čerpania o 4,74 percentuálneho bodu bol zaznamenaný pri OP Zdravotníctvo v dôsledku uplatnenia korekcie viažucej sa na zistenia auditu Európskej komisie (EK).

Za najvážnejší problém označil úrad vlády pozastavenie schvaľovania priebežných žiadostí o platbu z EK.

„Aktuálne sú naďalej prerušené platby pri OP Výskum a vývoj, Regionálny operačný program, OP Informatizácia spoločnosti, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a čiastočne pozastavené platby pri OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Doprava,“ vymenoval. Spustenie platieb očakáva v priebehu tohto roka.

Zostávajúce eurofondy je možné vyčerpať už len do konca roka 2015. Zároveň tento rok postupne nabieha čerpanie prostriedkov v novom programovom období 2014 až 2020, v ktorom má Slovensko k dispozícii z Bruselu vyše 14 miliárd eur v šiestich hlavných operačných programoch.

 Zdroj: EurActiv.sk/TASR