Slovenský antiplagiátorský systém získal európsku cenu

14.06.2013 08:17

Medzi 9 ocenenými za inovácie vo verejnej správe sa umiestnil aj slovenský systém, ktorý odhaľuje podvody pri záverečných prácach na univerzitách.

Cena Európskej komisie za inovácie vo verejnej správe sa udeľuje najinovatívnejším, progresívnym verejným iniciatívam, ktoré sú prospešné pre občanov, firmy alebo pre sektor vzdelávania a výskumu.
 

Slovenskou ocenenou inováciou je systém centrálnej registrácie bakalárskych, diplomových, dizertačných, rigoróznych a habilitačných prác a hodnotenia ich originality. Projetkt ANTIPLAG vie porovnať predkladanú prácu s textami na internete aj inými prácami a vyhodnotiť mieru ich zhody. Funguje už od apríla 2010 a zastrešuje ho Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). 

Projekt hodnotila medzinárodná porota zložená z nezávislých expertov z verejného, akademického podnikateľského prostredia ako jeden z troch najlepších v rámci kategórie Iniciatívy pre vzdelávanie a výskum.

Prezentácie šiestich finalistov sa konali v Bruseli koncom apríla. „Pre mňa a kolegov to bol doslova deň D a hodina H. Prezentácia projektu prebiehala pred očami odbornej poroty, a tiež organizátorov z Európskej komisie. Prínosy ANTIPLAGu a unikátnosť implementácie minimálne v celoeurópskom priestore presvedčili porotu,“ hovorí Július Kravjar z Odboru rozvoja informačných systémov.

Projekt je výsledkom vzájomnej spolupráce viacerých subjektov, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré sa rozhodlo realizovať celoštátny systém na odhaľovanie plagiátov na podnet Slovenskej rektorskej konferencie, Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá prijala novelu vysokoškolského zákona a spoločnosti SVOP spol. s r. o., ktorá vyvinula potrebné softvérové vybavenie pomáhala s implementáciou.

„Podiel na úspechu má aj Stále zastúpenie SR pri Európskej únii v Bruseli, ktoré prispelo k zdaru prezentácie niektorými usmerneniami v etape finalizácie prezentácie ANTIPLAGu,“ dodáva Kravjar.

Získané finančné prostriedky spojené s ocenením - 100 000 eur - majú slúžiť na ďalší rozvoj systému ANTIPLAG.

Ocenení za rok 2013:

Kategória „Občania“:

Metropolitná oblasť Helsinky vo Fínsku — využitie otvoreného prístupu k údajom s cieľom zapojiť občanov do rozhodovacieho procesu

Švédska národná iniciatíva elektronické zdravotníctvo — umožňujúca on-line prístup pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k údajom o zdravotnej starostlivosti

Londýnska mestská štvrť Islington v Spojenom kráľovstve — integrovaný súbor opatrení na zníženie energetickej chudoby, počtu hospitalizácií a úmrtí v zimnom období

Kategória „podniky“:

Španielske centrum pre otvorený prístup k údajom - ambiciózna vnútroštátna iniciatíva za opakované použitie informácií z verejného sektora, ktorá otvára nové hospodárske príležitosti

Regionálna správa severných provincií Holandska - webová platforma poskytujúca rýchly prístup k príležitostiam financovania pre podniky

Portugalská agentúra pre verejnú reformu - jednoduché založenie podniku bez čakania alebo len s veľmi krátkou čakacou lehotou

Kategória „vzdelávania a výskum“

Španielsky región Murcia - tímy študentov sa stanú podnikateľmi a súťažia o návrh energeticky úsporného vozidla

Chorvátska akademická a výskumná sieť - podpora rovnakého prístupu k vysokokvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom vybavenia základných škôl v odľahlých oblastiach informačnými a komunikačnými technológiami

Slovenské vnútroštátna iniciatíva - systém detekcie plagiátorstva, ktorý zhromažďuje dizertačné práce zo všetkých inštitúcií vysokoškolského vzdelávania

Zdroj: euractiv.sk