Sme tu pre Vás!

16.11.2015 15:41

Dnešná doba ponúka rôzne možnosti financovania rôznych nápadov, ideí a projektových zámerov. Pribúda množstvo dotačných systémov a príležitostí na získanie prostriedkov na realizáciu týchto návrhov. Tie sú však pre bežnú verejnosť neprehľadné, komplikované a náročné na čas. Často dochádza k tomu, že sami nevyužijete ponuku, ktorá je na dosah a to len z dôvodu, že sami neviete ako postupovať, aby ste si počínali správne a vyťažili maximum.

K dispozícii však máte bezplatné konzultácie, ktoré prináša Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom podpory Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr v súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja. Cieľom je bezplatne informovať o možnostiach podpory projektov prostredníctvom eurofondov priamo v regiónoch. Príležitosti pre naplnenie všetkých nosných potrieb pre pozdvihnutie a podporu regionálneho rozvoja je možné realizovať prostredníctvom Regionálnych rozvojových agentúr, ktoré poskytujú informácie najmä obciam a to v rôznych oblastiach.

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko, ktorá je súčasťou integrovanej siete regionálnych agentúr je tu pre Vás takmer nepretržite a ponúka služby rozsiahleho charakteru, ktoré v prvom rade slúžia na využitie a čerpanie prostriedkov zo všetkých zdrojov EÚ. Vo všeobecnosti sa agentúra zaoberá poradenstvom, vzdelávaním, informovaním, vypracovávaním rôznych projektov a spracovaním strategických dokumentov, manažmentom projektov, zabezpečuje rôzne konzultácie na profesionálnej a odbornej úrovni. Prístup je vždy individuálny a po každej stránke dôsledný.

Cieľom agentúry je aktivizácia ekonomického a sociálneho potenciálu a trvalo udržateľný rozvoj regiónu, podpora komunikácie a spolupráce medzi samosprávou, tretím sektorom, mikroregiónmi a podnikateľskou sférou, promptné informovanie subjektov pôsobiacich v regionálnom rozvoji o novinkách a možnostiach v tejto oblasti nie hromadne, ale účelovo, zabezpečenie ich podieľania sa na regionálnom rozvoji a spolupráca s ostatnými agentúrami v rôznych oblastiach. Ďalšími, ale nemenej dôležitými cieľmi agentúry sú zatraktívnenie celého regiónu, zvýšenie povedomia obyvateľstva regiónu o možnostiach jeho rozvoja, a umožnenie aktérom regionálneho rozvoja spolupracovať na vyššej úrovni.

RRA Topoľčiansko funguje už od roku 2005, a jej pracovníci za desať rokov majú skúsenosti s implementáciou eurofondov v regiónoch vo všetkých programových obdobiach. RRA Topoľčiansko bola založená za účelom zlepšenia rozvoja regiónu a zvýšenia informovanosti subjektov pôsobiacich v tomto území, najmä z okresov TO, BN a PE. Za celých 10 rokov pôsobenia si získala miesto medzi regionálnymi partnermi, obcami, VÚC, ale aj partnermi z podnikateľského a tretieho sektora. Pre väčší prehľad o celej činnosti agentúry je k dispozícii prehľadná a pravidelne aktualizovaná stránka www.rrato.eu.