Smerovanie eGovernmentu na Slovensku v nasledujúcich piatich rokoch bolo predložené na pripomienky

10.02.2016 09:49

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy má zadefinovať smerovanie eGovernmentu na Slovensku v nasledujúcich piatich rokoch. Pripravila ju architektonická kancelária verejnej správy na Ministerstve financií SR (ďalej len „MF SR“).  

Predložená koncepcia prináša nový systematický a koordinovaný prístup do riešenia problematiky informatizácie verejnej správy. Predovšetkým tým, že sa tentokrát nezameriava len na centrálnu architektúru a centrálne komponenty architektúry integrovaného informačného systému verejnej správy, ale detailnejšie rieši aj problematiku informatizácie, tak aby verejná správa poskytovala kvalitné služby nielen voči občanom a podnikateľom, ale i voči iným orgánom verejnej moci, a to aj cezhranične.

Materiál bol v októbri 2015 prerokovaný v Komisii MF SR na štandardizáciu informačných systémov verejnej správy a následne prebehli konzultácie s podnikateľským prostredím za účelom posúdenia vybraných vplyvov na podnikateľské prostredie. Dňa 20. 01.2016 sa uskutočnila verejná prezentácia materiálu pre zástupcov verejnej správy a zástupcov podnikateľskej sféry. Dňa 4.2.2016 bol materiál prerokovaný v Rade vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy, v rámci ktorej mu vyjadrili podporu aj zástupcovia IT komunity. Ako uviedol Ľubor Illek „NKIVS je veľmi dôležitá aj z hľadiska nových projektov v novom období“ a uznal tiež pripravenosť dokumentu „veľmi podrobne je v tomto dokumente vypracovaný návrh architektúry verejnej správy.“

Aktuálne je materiál predmetom medzirezortného pripomienkového konania, a to v termíne do 19.2.2016. Celý materiál je dostupný prostredníctvom portálu právnych predpisov, pričom súvisiace dokumenty, na ktoré sa koncepcia odvoláva sú zverejnené na https://www.informatizacia.sk/suvisiace-dokumenty/22701s

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR