SOCIÁLNY ČIN ROKA

20.09.2013 10:12

Podpora rodín, rozvoj sociálnych služieb v prospech rodín s deťmi, prevencia a odstránenie rôznych negatívnych vplyvov pôsobiacich na rodinu, predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv detí a vytváranie podmienok pre pracovné uplatnenie rodičov maloletých detí je súčasťou koncepcie rodinnej politiky na úrovni obcí.

 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR  oceňuje plaketou za sociálny čin roka 2013 obce, mesta, mestské časti, neštátne subjekty, ktoré si objednala obec, za poskytovanie sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi a za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a negatívnych vplyvov. 

 

Ocenená môže byť aktivita realizovaná v roku 2013 bez ohľadu na to, kedy sa pred rokom 2013 začala realizovať.


Návrh na ocenenie môže podať:

- obec, mesto alebo miestna časť,
- samosprávny kraj, 
- fyzická osoba,
- právnická osoba,
- občianske združenie,
- nezisková organizácia,
- nadácia,
- štátna organizácia,
- štátny orgán,
- podnikateľský subjekt,
- cirkevná organizácia.

 

Obec, mesto, miestna časť alebo neštátny subjekt objednaný obcou, môže podať návrh aj na vlastné ocenenie.
 

Ocenenie môže získať mesto, obec, alebo iný subjekt objednaný obcou, ktorý vykonáva aktivity podporujúce rodiny s deťmi:

 

Sociálne služby na podporu rodín s deťmi:
- pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
- zriadenie zariadenia dočasnej starostlivosti o deti
- zriadenie nízkoprahového centra pre deti a rodinu

 

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov:
- organizovanie, alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a  aktivitách zameraných na  podporu plnenia rodičovských práv a povinností
- organizovanie, alebo sprostredkovanie účasti na programoch a  aktivitách zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom
- sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí
- poskytnutie pomoci dieťaťu alebo rodičom pri riešení výchovných problémov alebo rodinných problémov
- vykonávanie opatrení na  obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov na rodinu

     
Aktivity môžu mať dlhodobejší charakter, t. j. vykonávali sa už aj pred rokom 2013, alebo jednorazový charakter, t. j. aktivita bola vykonaná v priebehu roku 2013. Subjekt môže získať ocenenie aj za viac uvedených aktivít.
   
Návrh musí obsahovať:

- názov subjektu a kontaktnú adresu,
- opis a charakteristiku vykonanej aktivity na podporu rodiny s deťmi  (najmenej jedna)
- obdobie, v ktorom bola aktivita vykonávaná, 
- počet rodín ( detí), pre ktoré boli aktivity vykonávané,
- dokumentáciu o aktivite (záznamy, fotodokumentácia, popis činností, výsledný efekt a podobne).
- Aktivita musí byť uskutočnená v roku 2013, môže sa však začať uskutočňovať už aj pred rokom 2013.

 

Návrh musí byť podaný do 19. 11. 2013.


Návrhy na udelenie ocenenia za Sociálny čin roka 2013 je potrebné predložiť písomne na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sekciu sociálnej a rodinnej politiky, Špitálska 4, 816 43 Bratislava, alebo poslať na e-mailovú adresu: jana.kostanjevcova@employment.gov.sk.

 

O udelení ocenenia za Sociálny  čin  roka 2013 rozhoduje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe predloženého návrhu ním zriadenej komisie.

 

Pri hodnotení návrhov na udelenie ocenenia za Sociálny čin roka 2012 komisia hodnotí predovšetkým: 


* kreativitu, efektivitu a cielenosť aktivít vykonávaných v rámci  podpory rodinám s deťmi,
* kvalitu poskytovanej sociálnej služby na podporu rodín s deťmi a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov,
* vplyv aktivít na zlepšenie kvality života rodín s deťmi.
    

  Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozhodne o ocenení za Sociálny čin roka 2013 v decembri 2013 na základe návrhu komisie a udelí štyri ocenenia v súlade s kritériami hodnotenia.

 

Prihláška